CHO 300ML DUNG DỊCH BA(OH)2 0 1M

     
*

Cho 300 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M tác dụng với 200 ml dung dịch HCl 0,15M thu được dung dịch A. Tính mật độ mol/lít của những ion trong dung dịch A và pH của hỗn hợp A.

Bạn đang xem: Cho 300ml dung dịch ba(oh)2 0 1m


*

(n_Baleft(OH ight)_2=0,3.0,1=0,03left(mol ight)\n_HCl=0,2.0,15=0,03left(mol ight)\Baleft(OH ight)_2+2HCl ightarrow BaCl_2+2H_2O\Vì:dfracn_Baleft(OH ight)_2left(đề ight)n_Baleft(OH ight)_2left(PTHH ight)=dfrac0,031>dfracn_HClleft(đề ight)n_HClleft(PTHH ight)=dfrac0,032\Rightarrow Baleft(OH ight)_2dư\n_Baleft(OH ight)_2left(p.ứ ight)=dfracn_HCl2=dfrac0,032=0,015\n_Baleft(OH ight)_2left(dư ight)=0,03-0,015=0,015left(mol ight)\left=2.left=dfrac0,0150,3+0,2=0,03left(M ight)\Rightarrow pH=14+logleft=14+logleft<0,03 ight>approx12,477)


*

Trộn 200 ml dung dịch có HCl 0,1M với H 2 SO 4 0,15M với 300 ml dung dịch ba OH 2  nồng độ aM, nhận được m gam kết tủa và 500 ml dung dịch có pH = 1. Quý giá của a và m lần lượt là

A. 0,15 với 2,330

B. 0,10 cùng 6,990.

C.0,10 và 4,660

D. 0.05 và 3,495


Trộn lẫn 300 ml dung dịch KOH 1m cùng với 700 ml dung dịch HCl 1,5 m thì thu được dung dịch D a Tính nồng độ mol của các ion có trong hỗn hợp D b) tính thể tích hỗn hợp Ba(OH)2 1,5 m nhằm trung hòa hoàn toàn dung dịch D


Cho thong thả 150 ml dung dịch HCl 1M vào 500 ml hỗn hợp A gồm Na2CO3 với NaHCO3 thì chiếm được 1,008 lít khí (đktc) và dung dịch B. Mang lại dung dịch B chức năng với dung dịch Ba(OH)2 dư thì nhận được 29,55 gam kết tủa. Mật độ mol của Na2CO3 với NaHCO3 trong dung dịch A theo thứ tự là:

A. 0,21M cùng 0,18M

B. 0,18M và 0,26M

C. 0,2M và 0,4M

D. 0,21M với 0,32M


Cho ung dung 150 ml dung dịch HCl 1M vào 500 ml dung dịch A có Na2CO3 với NaHCO3 thì chiếm được 1,008 lít khí (điều khiếu nại chuẩn) với dung dịch B. đến dung dịch B công dụng với hỗn hợp Ba(OH)2 dư thì thu được 29,55 gam kết tủa. Mật độ mol của Na2CO3 và NaHCO3 trong hỗn hợp A theo thứ tự là:

A. 0,18M với 0,26M

B. 0,21M và 0,18M

C. 0,21M với 0,32M

D. 0,2M cùng 0,4M


Trộn 100ml hỗn hợp HCL 1M với 100 ml dung dịch H2So4 0,5m thu được dung dịch D.

a. Tính nồng độ những ion trong hỗn hợp D.

b. Mang đến dung dịch D tính năng vừa đầy đủ với V ml dung dịch Ba(oh)2. Tính V.

Xem thêm: Bài Viết Tiếng Anh Về Cuộc Sống Ở Thành Phố Bằng Tiếng Anh, Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về Cuộc Sống Ở Thành Phố


Trộn 300 ml hỗn hợp HCl 0,5M với 200 ml hỗn hợp Ba(OH)2 a mol/lit nhận được 500 ml dung dịch tất cả pH = 1. Tính quý hiếm của a


Trộn lẫn 100 ml dung dịch H2SO4 0,01 M cùng với 100 ml hỗn hợp Ba(OH)2 0,006 được hỗn hợp D. Tính độ đậm đặc mol/l của những ion vào dung dịch, cân nặng kết tủa thu được với pH của hỗn hợp D?


Hấp thụ hết 4,48 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch đựng X mol KOH và y mol K2CO3, thu được 200 ml hỗn hợp X. Mang đến từ từ cho đến khi kết thúc 100 ml dung dịch X vào 300 ml hỗn hợp HCl 0,5M, chiếm được 2,688 lít khí (đktc). Phương diện khác, mang lại 100 ml dung dịch X tính năng với hỗn hợp Ba(OH)2 dư, chiếm được 39,4 gam kết tủa. Quý hiếm của X là

A. 0,10.

B. 0,20.

C. 0,05.

D.

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Câu Tiên Học Lễ Hậu Học Văn, Tiên Học Lễ Hậu Học Văn Là Gì

0,30.


Hấp thụ không còn 4,48 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch đựng x mol KOH cùng y mol K2CO3 nhận được 200 ml hỗn hợp X. Mang đến từ từ đến hết 100 ml dung dịch X vào 300 ml hỗn hợp HCl 0,5M, chiếm được 2,688 lít khí (đktc). Phương diện khác, mang lại 100 ml dung dịch X công dụng với đung dịch Ba(OH)2 dư, chiếm được 39,4 gam kết tủa. Giá trị của x là