Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa

     

Sự sinh sản: Mọi khung người sinh vậtkhông xong sinh trưởng, cải tiến và phát triển và đếngiai đoạn nào này sẽ sinh ra những thành viên mới giống mình. Ở thực thứ có ba hìnhthức sinh sản chính: chế tạo sinh dưỡng, chế tác vô tính và tạo thành hữutính.

1.1. Tạo nên sinhdưỡng


*

*

khung người mới được chế tác thành thẳng từ cơ quan sinh dưỡng.

- chế tạo sinh dưỡng tự nhiên...

Bạn đang xem: Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa

- chế tạo nhân tạo...

1.2. Tạo vôtính


*

Sinh sản vô tính của thực đồ dùng nhờ mộttế bào đặc trưng gọi là bào tử . Bào tử được

hình thành trong túi bào tử.

1.3. Sản xuất hữutính

*

chế tác hữu tính là quy trình sinhsản tất cả sự kết hợp giữa nhị giao tử đực cùng cái, chế tạo ra thành đúng theo tử,rồi từ kia sinh trưởng, phát triển thành cơ thể mới. Sản xuất hữu tính có bố trườnghợp khác nhau: đẳng giao, dị giao cùng noãn giao.

2. Kết cấu cơ quansinh sản nghỉ ngơi thực vật dụng hạt kín

2.1. Hoa

*


- Ở hoa lưỡng tính, mỗi hoa đều phải sở hữu cuống hoa, đếhoa, bao hoa, nhị cùng nhụy (hoa đối kháng tính chỉ tất cả nhị hoặc nhuỵ).

- Sự thụ phấn là sự việc tiếp xúc giữa hạt phấn và nhụy. Sự thụ phấn hoàn toàn có thể được thựchiện theo nhì cách: tự thụ phấn với thụ phấn chéo.

- Sự thụ tinh…

*


2.2. Hạt

*

Cóhình dạng, kích thước khác nhau tuỳ loài cây và có những phần chính: vỏ hạt,phôi, nội nhũ và ngoại nhũ.

2.3. Quả


*

*

Quả được kết cấu bởi bố lớp vỏ tươngứng với bố phần của vách bầu đổi khác thành: vỏ quảngoài; vỏ quả giữa với vỏ quả trong. Khởi thủy từ các kiểu cỗ nhụy khác nhau: mộtlá noãn, nhiều lá noãn tách hoặc lắp mà phân thành ba đội quả chính: Nhómquả đơn…; team quả kép…; đội quả phức…


CÂU HỎI

1. Sáng tỏ các vẻ ngoài sinhsản ngơi nghỉ thực vật? cho ví dụ minh họa.

2. Rõ ràng hoa đối chọi tính, hoalưỡng tính? mang lại ví dụ minh họa.

3. Sự thụ tinh ngơi nghỉ thực vật gồm gìđặc biệt?


1. Các hiệ tượng sinhsản sinh hoạt thực vật

- sinh sản sinhdưỡng

khung người mới được tạo thành trực tiếp từ phòng ban sinh dưỡng.

- tạo ra sinh chăm sóc tự nhiên...

- tạo ra nhân tạo... VD...

- tạo thành vôtính

tạo ra vô tính của thực thiết bị nhờ mộttế bào quan trọng gọi là bào tử . Bào tử được

hình thành trong túi bào tử. VD ...

- sản xuất hữutính

sinh sản hữu tính là quy trình sinhsản tất cả sự kết hợp giữa nhị giao tử đực với cái, chế tạo ra thành hợp tử,rồi từ đó sinh trưởng, cải cách và phát triển thành cơ thể mới. Tạo ra hữu tính có ba trườnghợp không giống nhau: đẳng giao, dị giao cùng noãn giao. VD ...

2. Tách biệt hoa đơn tính, hoalưỡng tính? mang đến ví dụ minh họa.

- Ở hoa lưỡng tính,mỗi hoa đều phải có cuống hoa, đếhoa, bao hoa, nhị và nhụy. VD...

- Hoa đối chọi tính chỉ gồm nhị hoặc nhuỵ. VD...

Xem thêm: Đề Xuất 12/2022 # Phân Tích 18 Câu Đầu Trao Duyên Hay Nhất, Cảm Nhận 18 Câu Đầu Đoạn Trích Trao Duyên

3. Sự thụ tinh sống thực vật có gìđặc biệt?

Sự thụ tinh kép ...


*
Tình huống học tập
Quan sát hoa của một loại Thực vật. Làm thế nào bạn biết cây này còn có hoa phù hợp nghi cùng với thụ phấn dựa vào gió hay nhờ sâu bọ?

Có thể mày mò đặc điểm cấu tạo của hoa.

- Hoa thích hợp nghi cùng với thụ phấn dựa vào gió: hoa hay nhỏ, không có color đẹp, ko thơm, phân tử phấn nhiều, đôi lúc hạt phấn gồm cánh.

- Hoa phù hợp nghi cùng với thụ phấn nhờ sâu bọ: hoa hay to, có màu sắc đẹp, giữ mùi nặng hương, ...


*
Bài tập các lựa chọn

Câu 1. Söï thuï tinh:


A. Laø hieän töôïng haït phaánrôi treân ñaàu nhò.
B. Laø hieän töôïng naåy maàmcuûa haït phaán haït phaán vào voøi nhuïy.
C. Laø hieän töôïng teá baøo sinh duïc ñöïc keát hôïp vôùi teá baøosinh duïc caùi.
D. Laø hieän töôïng haït phaánrôi treân ñaàu nhuïy.
Không bao gồm xác
Không thiết yếu xác
Bạn đã lựa chọn đúng.
Không thiết yếu xác

Câu 2. Thöïc vaät coù hoa sinh saûn theo thöù töïnaøo?


A. Söï thuï tinh – söï giaûm phaân – söïhôïp nhaân – söï taïo thaønh phoâi vaø phoâi nhuõ.
B. Söï moïc daøi cuûa oáng phaán – söïthuï tinh– söï taïo thaønh phoâi vaø phoâi nhuõ.
C. Söï giaûm phaân – thuï phaán –thuï tinh – taïo thaønh phoâi vaø phoâi nhuõ.
D. Söï thuï phaán – thuï tinh – taïothaønh phoâi vaø phoâi nhuõ.

Xem thêm: Ví Dụ Về Kinh Tế Tư Bản Nhà Nước Ví Dụ, Ví Dụ Về Các Thành Phần Kinh Tế Ở Nước Ta Gdcd 11


Không chính xác
Không bao gồm xác
Bạn đã lựa chọn đúng.
Không bao gồm xác
« Trước | Tiếp »