Dấu Tiếng Anh Là Gì

     

Bạn rất có thể biết không ít từ vựng tiếng anh, nhưng đôi khi những thứ đơn giản và dễ dàng nhất như vệt câu trong tiếng anh lại bị bỏ qua, thậm chí cả các dấu phổ cập như chấm, phẩy, hỏi ngã, nặng cùng trừ nhân phân tách trong giờ anh cũng ít người chú ý đến.

Bạn đang xem: Dấu tiếng anh là gì

Dưới đấy là tổng hơn tất tần tật về những dấu câu trong giờ anh cả về kỹ tự bí quyết đọc và biện pháp viết dành cho bạn.

STT Ký HiệuTên DấuTiếng AnhPhiên Âm
1 .  Dấu Chấm Dot /dɒt/
2.

Xem thêm: Tại Sao Người Nóng Những Cảm Thấy Lạnh Bất Thường, Bị Sốt Có Nên Đắp Chăn

 Dấu chấm cuối câu Period /ˈpɪə.ri.əd/
3, Dấu phẩy Comma /ˈkɒm.ə/
4 Dấu hai chấm Colon /ˈkəʊ.lɒn/
5; Dấu chấm phẩy Semicolon /ˌsem.iˈkəʊ.lɒn/
6 Dấu 3 chấm Ellipsis /iˈlɪp.sɪs/
7 Dấu chấm cảm Exclamation mark /ek.skləˈmeɪ.ʃən ˌmɑːk/
8? Dấu hỏi Question mark /ˈkwes.tʃən ˌmɑːk/
9 Dấu gạch men ngang dài Dash /dæʃ/
10 Dấu gạch ngang ngắn Hyphen /ˈhaɪ.fən/
11( ) Dấu ngoặc Parenthesis (hoặc ‘brackets’) /pəˈren.θə.sɪs/ or /ˈbræk.ɪt/
12 Dấu ngoặc vuông Square brackets /ˈskweə ˌbræk.ɪts/
13 Dấu phẩy phía trên bên phải Apostrophe /əˈpɒs.trə.fi/
14‘ ‘ Dấu trích dẫn đơn Single quotation mark /ˈsɪŋ.ɡəl/ /kwoʊˈteɪ·ʃən ˌmɑrk/
15” ”  Dấu trích dẫn kép Double quotation marks /ˈdʌb.əl/ /kwoʊˈteɪ·ʃən ˌmɑrk/
16& Dấu và Ampersand /ˈæm.pə.sænd/
17 Dấu mũi tên Arrow /ˈær.əʊ/
18+ Dấu cộng Plus /plʌs/
19 Dấu trừ Minus /ˈmaɪ.nəs/
20± Dấu cùng hoặc trừ Plus or minus /plʌs/ or /ˈmaɪ.nəs/
21x Dấu nhân is multiplied by /ɪz/ /ˈmʌl.tɪ.plaɪ/ /baɪ/
22÷ Dấu chia is divided by /ɪz/ /dɪˈvaɪd/ /baɪ/
23= Dấu bằng is equal to /ɪz/ /ˈiː.kwəl/ /tuː/
24 Dấu không bằng is not equal to /ɪz/ /nɒt/ /ˈiː.kwəl/ /tuː/
25 Dấu Trùng is equivalent to /ɪz/ /ɪˈkwɪv.əl.ənt/ /tuː/
26 Dấu không nhiều Hơn is less than /ɪz/ /les/ /ðæn/
27 Dấu nhỏ tuổi hơn hoặc bằng is less than or equal to /ɪz/ /les/ /ðæn/ or /ˈiː.kwəl/ /tuː/
28 Dấu lơn rộng hoặc bằng is more than or equal to /ɪz/ /mɔːr/ /ðæn/ or /ˈiː.kwəl/ /tuː/
29% Phần trăm Percent /pəˈsent/
30 Vô cực Infinity /ɪnˈfɪn.ə.ti/
31° Độ Degree /dɪˈɡriː/
32°C Độ C Degree(s) Celsius /dɪˈɡriː/ /ˈsel.si.əs/
33 Biểu tượng phút Minute /ˈmɪn.ɪt/
34 Biểu tượng giây Second /ˈsek.ənd/
35# Biểu tượng số Number /ˈnʌm.bər/ 
36  A còng At /ət/
37/ Dấu xuyệt trái Forward slash /ˈfɔː.wəd ˌslæʃ/ /ˈbək.slæʃ/
38
*

*

 Dấu xuyệt phải Back slash /ˈbək.slæʃ/
39* Dấu sao Asterisk /ˈæs.tər.ɪsk/ 
Trên đấy là tổng vừa lòng tất tần tân dấu câu trong tiếng anh, mong bài viết có thể giúp bạn bổ xung thêm từ vựng giờ anh về những dấu.

Xem thêm: Cách Lấy Mật Khẩu Chuyển Tiền Viettel Sang Viettel Nhanh, Đơn Giản


Danh mục rất có thể Bạn không biết Thẻ lốt ấn giờ đồng hồ anh là gì,dấu bởi tiếng anh là gì,dấu câu giờ đồng hồ anh là gì,dấu chấm tiếng anh là gì,dấu cộng tiếng anh là gì,dấu mộc giờ anh là gì,dấu nhân giờ anh là gì,dấu giờ anh là gì,dấu trừ giờ anh là gì,đóng vệt tiếng anh là gì Điều hướng bài xích viết

Viết một comment Hủy

Bình luận

TênThư điện tửTrang web

giữ tên của tôi, email, và trang web trong trình săn sóc này mang đến lần bình luận kế tiếp của tôi.