Get Hold Of Là Gì

     
Nghĩa rộng:

Liên hệ được cùng với ai đó, hay là bằng điện thoại cảm ứng thông minh (to tương tác someone or communicate with someone, usually by telephone)

Tiếng Việt bao gồm cách sử dụng tương tự:

Tóm được (ai đó)…

Ví dụ: