Hai điện tích hút nhau bằng một lực 2.10^-6

     
*

Hai điện tích hút nhau bằng 1 lực 2.10-⁶N .khi chúng cách nhau chừng thêm 2cm thì lực hút là 5.10-⁷N .khoảng cách ban đầu giữa chúng?


*

(F_2=dfrackleftr_2^2=dfracleft(r_1+0,02 ight)^2=5.10^-7)

(F_1=dfrackleftr_1^2=2.10^-6)

(RightarrowdfracF_1F_2=dfracleft(r_1+0,02 ight)^2r_1^2=4Rightarrow r_1+0,02=2r_1Rightarrow r_1=0,02left(m ight))


*

Lực hút tĩnh điện giữa hai điện tích là 2 . 10 - 6 N. Khi đưa chúng xa nhau chừng thêm 2cm thì lực hút là 5 . 10 - 7 N. Khoảng tầm cách lúc đầu giữa bọn chúng là A. 1cm B. 2cm C. 3cm D. 4cm

Lực hút tĩnh điện giữa hai năng lượng điện là 2 . 10 - 6 N. Khi chuyển chúng cách nhau chừng thêm 2cm thì lực hút là 5 . 10 - 7 N. Khoảng cách ban đầu giữa bọn chúng là

 

A. 1cm

B. 2cm

C. 3cm

D. 4cm


Hai năng lượng điện hút nhau bởi một lực 2 . 10 - 6 N. Khi chúng dời xa nhau chừng thêm 2 cm thì lực hút là 5 . 10 - 7 N. Khoảng cách ban đầu giữa bọn chúng là A. 1 cm B. 2 centimet C. 3 centimet D. 4 cm

Hai năng lượng điện hút nhau bằng một lực 2 . 10 - 6  N. Khi chúng dời xa nhau chừng thêm 2 centimet thì lực hút là 5 . 10 - 7 N. Khoảng chừng cách thuở đầu giữa bọn chúng là

A.

Bạn đang xem: Hai điện tích hút nhau bằng một lực 2.10^-6

1 cm

B. 2 cm

C. 3 cm

D. 4 cm


Lực hút tĩnh điện giữa hai điện tích là 2 . 10 - 6 N . Khi chuyển chúng cách nhau chừng thêm 2 centimet thì lực hút là 5 . 10 - 7 N. Khoảng tầm cách thuở đầu giữa chúng là A. 1 cm. B. 2 cm. C. 3 cm. D. 4 cm.

Lực hút tĩnh năng lượng điện giữa hai điện tích là 2 . 10 - 6 N . Khi đưa chúng cách nhau thêm 2 centimet thì lực hút là 5 . 10 - 7 N. Khoảng chừng cách ban đầu giữa bọn chúng là

A. 1 cm. 

B. 2 cm.

C. 3 cm. 

D. 4 cm.


Lực hút tĩnh năng lượng điện giữa hai năng lượng điện là 2 . 10 - 6 N. Khi gửi chúng xa nhau chừng thêm 2 centimet thì lực hút là 5 . 10 - 7 N. Khoảng tầm cách ban sơ giữa chúng là A. 1 cm. B. 2cm. C. 3 cm. D. 4cm

Lực hút tĩnh năng lượng điện giữa hai năng lượng điện là 2 . 10 - 6 N. Khi chuyển chúng xa nhau thêm 2 centimet thì lực hút là  5 . 10 - 7 N. Khoảng chừng cách lúc đầu giữa bọn chúng là

A. 1 cm.

B. 2cm.

C. 3 cm.

D.  4cm


Lực hút tĩnh điện giữa hai năng lượng điện là 2 . 10 - 6 N . Khi chuyển chúng xa nhau thêm 2 cm thì lực hút là 5 . 10 - 7 N . Khoảng tầm cách ban đầu giữa bọn chúng là A. 1 cm. B. 2 cm. C. 3 cm. D. 4 cm.

Lực hút tĩnh năng lượng điện giữa hai điện tích là 2 . 10 - 6 N . Khi đưa chúng cách nhau thêm 2 centimet thì lực hút là 5 . 10 - 7 N . Khoảng chừng cách lúc đầu giữa chúng là

A. 1 cm.

Xem thêm: Tính Đạo Hàm X Mũ X Mũ - Công Thức Cách Tính Đạo Hàm Của Hàm Số X Mũ

B. 2 cm.

C. 3 cm.

D. 4 cm.


Đặt 2 năng lượng điện q 1 với q 2 trong ko khí. Lực hút tĩnh năng lượng điện giữa hai điện tích là 2 . 10 - 6 N . Khi chuyển chúng xa nhau chừng thêm 2cm thì lực hút là 5 . 10 - 7 N . Khoảng cách thuở đầu giữa chúng là: A. 1cm B. 2cm C. 3cm D. 4cm

Đặt 2 điện tích q 1 với q 2 trong ko khí. Lực hút tĩnh điện giữa hai điện tích là 2 . 10 - 6 N . Khi đưa chúng cách nhau chừng thêm 2cm thì lực hút là 5 . 10 - 7 N . Khoảng cách lúc đầu giữa bọn chúng là:

A. 1cm

B. 2cm

C. 3cm

D. 4cm


Lực hút tĩnh điện giữa hai điện tích là 2 . 10 - 6 N . Khi gửi chúng xa nhau chừng thêm 2 cm thì lực hút là 5 . 10 - 7 N . Khoảng cách thuở đầu giữa chúng là A. 1 cm. B. 2 cm. C. 3 cm. D. 4 cm.

Lực hút tĩnh điện giữa hai điện tích là 2 . 10 - 6 N . Khi gửi chúng xa nhau thêm 2 cm thì lực hút là 5 . 10 - 7 N .  Khoảng cách thuở đầu giữa bọn chúng là

A. 1 cm.

B. 2 cm.

C. 3 cm.

D. 4 cm.

Xem thêm: Bài Văn Mẫu Lớp 5: Tả Cô Giáo (Hoặc Thầy Giáo) Đã Từng Dạy Dỗ Em Và Để Lại Cho Em Nhiều Ấn Tượng Và Tình Cảm Tốt Đẹp


Lực hút tĩnh điện giữa hai điện tích là 9 . 10 - 6 N. Khi chuyển chúng xa nhau thêm 2cm thì lực hút là 4 . 10 - 6 N. Khoảng chừng cách thuở đầu giữa bọn chúng là: A. 1cm B. 2cm C. 3cm D. 4cm

Lực hút tĩnh năng lượng điện giữa hai năng lượng điện là 9 . 10 - 6 N. Khi chuyển chúng cách nhau thêm 2cm thì lực hút là 4 . 10 - 6 N. Khoảng chừng cách ban sơ giữa chúng là:

A. 1cm

B. 2cm

C. 3cm

D. 4cm


Lực hút tĩnh điện giữa hai năng lượng điện là 9 . 10 - 6 N . Khi gửi chúng cách nhau chừng thêm 2 cm thì lực hút là 4 . 10 - 6 N . Khoảng cách lúc đầu giữa chúng là A. 1 centimet B. 2 cm. C. 3 cm. D. 4 cm.

Lực hút tĩnh năng lượng điện giữa hai năng lượng điện là 9 . 10 - 6 N . Khi đưa chúng xa nhau chừng thêm 2 cm thì lực hút là 4 . 10 - 6 N . Khoảng chừng cách lúc đầu giữa bọn chúng là