HỖN HỢP X GỒM AL FE3O4 VÀ CUO TRONG ĐÓ OXI CHIẾM 25

     

Hỗn vừa lòng X bao gồm Al, Fe3O4 cùng CuO, trong những số đó oxi chỉ chiếm 25% trọng lượng hỗn hợp. đến 1,344 lít khí teo (đktc) trải qua m gam X nung nóng, sau một thời gian thu được hóa học rắn Y và tất cả hổn hợp khí Z gồm tỉ khối đối với H2 bởi 18. Hòa tan trọn vẹn Y trong dung dịch HNO3 loãng (dư), nhận được dung dịch đựng 3,08m gam muối và 0,896 lít khí NO (ở đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Quý hiếm m gần cực hiếm nào nhất sau đây?

+) Coi hỗn hợp X có Al, Fe, Cu cùng O

+) Tính m sắt kẽm kim loại và mO theo m 

+) Tính số mol CO2 và co dư

+) mmuối = $m_KL + m_NO_3^ - $ $ o m_NO_3^ - $

+) $n_NO_3^ - = 4n_O_2 + 3n_NO - 2n_CO_2$

$n_CO = 0,06,mol$; $n_NO = 0,04,mol$

Coi các thành phần hỗn hợp X gồm Al, Fe, Cu cùng O → m sắt kẽm kim loại = 0,75m cùng mO = 0,25m 

Hỗn vừa lòng khí Z tất cả CO2 và co dư. $overline M_Z = 36$

$ o \% n_CO = dfrac44 - 3644 - 28 = 50\% o n_CO = n_CO_2 = 0,03,,mol$

Quá trình mang lại – nhấn e:


*

mmuối = $m_KL + m_NO_3^ - $ $ = 0,75m + m_NO_3^ - = 3,08m$

$ o m_NO_3^ - = 2,33m$

$n_NO_3^ - = 4n_O_2 + 3n_NO - 2n_CO_2 o (dfracm32 + 0,12 - 0,06).62 = 2,33m,, o ,,m approx 9,48,$


*

*

*

*

Cho sơ đồ vật phản ứng Cr $xrightarrow + Cl_2,,t^ circ $ X $xrightarrow extdd,,NaOH,,đặc$ Y

Chất Y trong sơ đồ dùng trên là

Cho 13,5 gam lếu láo hợp những kim nhiều loại Al, Cr, Fe chức năng với lượng dư hỗn hợp H2SO4 loãng nóng (trong điều kiện không tồn tại không khí), thu được hỗn hợp X và 7,84 lít khí H2 (ở đktc). Cô cạn hỗn hợp X (trong điều kiện không có không khí) được m gam muối hạt khan. Quý hiếm của m là:

Hòa tan trọn vẹn 1,23 gam hỗn hợp X gồm Cu với Al vào dung dịch HNO3 đặc, rét thu được 1,344 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch Y. Sục nhàn nhã khí NH3 (dư) vào dung dịch Y, sau khoản thời gian phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Phần trăm về khối lượng của Cu trong hỗn hợp X và giá trị của m theo thứ tự là

Bốn sắt kẽm kim loại Na; Al; Fe và Cu được ấn định không theo thứ từ bỏ X, Y, Z, T. Biết rằng:

- X; Y được pha chế bằng phương pháp điện phân lạnh chảy

- X đẩy được sắt kẽm kim loại T thoát khỏi dung dịch muối

- Z chức năng được với hỗn hợp H2SO4 sệt nóng dẫu vậy không công dụng được với dung dịch H2SO4 sệt nguội.Bạn đã xem: các thành phần hỗn hợp x có al fe3o4 với cuo

X, Y, Z, T theo sản phẩm công nghệ tự là

Nung hỗn hợp bột bao gồm 15,2 gam Cr2O3 với m gam Al ở nhiệt độ cao. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được 23,3 gam hỗn hợp rắn X. Cho cục bộ hỗn hòa hợp X phản ứng cùng với axit HCl (dư) thoát ra V lít khí H2 (ở đktc). Quý hiếm của V là

Cho 7,68 gam Cu cùng 200 ml dung dịch tất cả HNO3 0,6M và H2SO4 0,5M. Sau khi các làm phản ứng xảy ra trọn vẹn (sản phẩm khử nhất là NO), cô cạn cẩn thận toàn bộ dung dịch sau phản ứng thì cân nặng muối khan chiếm được là:

Cho m gam bột Cu vào 400 ml dung dịch AgNO30,2M, sau một thời hạn phản ứng thu được 7,76 gam hỗn hợp chất rắn X cùng dung dịch Y. Lọc tách bóc X, rồi thêm 5,85 gam bột Zn với Y, sau khoản thời gian phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 10,53 gam chất rắn Z. Cực hiếm của m là:

Hòa tan hoàn toàn x mol sắt vào dung dịch đựng y mol FeCl3 và z mol HCl, thu được hỗn hợp chỉ chứa một chất tan duy nhất. Biểu thức contact giữa x, y và z là

Cho x mol fe tan trọn vẹn trong dung dịch đựng y mol H2SO4 (tỉ lệ x : y = 2 : 5), nhận được một sản phẩm khử duy nhất với dung dịch chỉ đựng muối sunfat. Số mol electron do số lượng Fe trên nhường khi bị hoà chảy là

Cho hỗn hợp gồm một mol chất X và 1 mol chất Y tính năng hết với hỗn hợp H2SO4 đặc, lạnh (dư), tạo ra 1 mol khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất). Hai chất X, Y là

Cho 6,72 gam fe vào dung dịch chứa 0,3 mol H2SO4 đặc, lạnh (giả thiết SO2 là sản phẩm khử duy nhất). Sau khoản thời gian phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được

Thể tích dung dịch HNO3 1M (loãng) tối thiểu cần dùng để hoà tan trọn vẹn một lếu hợp gồm 0,15 mol Fe cùng 0,15 mol Cu là (biết phản nghịch ứng tạo chất khử tốt nhất là NO)

Hòa tan hoàn toàn 1,805 gam láo hợp gồm Fe và kim loại X bằng dung dịch HCl, nhận được 1,064 lít khí H2. Khía cạnh khác, hòa tan hoàn toàn 1,805 gam tất cả hổn hợp trên bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), nhận được 0,896 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Biết những thể tích khí các đo ở đk tiêu chuẩn. Sắt kẽm kim loại X là

Cho m gam tất cả hổn hợp X bao gồm FeO, Fe2O3 , Fe3O4 vào một lượng đủ dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch Y gồm tỉ lệ số mol Fe2+ với Fe3+ là 1 : 2. Phân tách Y thành 2 phần bởi nhau. Cô cạn phần một chiếm được m1 gam muối bột khan. Sục khí clo (dư) vào phần hai, cô cạn dung dịch sau bội nghịch ứng thu được mét vuông gam muối bột khan. Biết m2 – m1 = 0,71. Thể tích dung dịch HCl đã dùng là

Hỗn phù hợp X tất cả FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4. Mang đến khí co qua m gam X nung nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp chất rắn Y và các thành phần hỗn hợp khí Z. Cho tổng thể Z vào dung dịch Ca(OH)2 dư, cho phản ứng trả toàn, nhận được 4 gam kết tủa. Mặt khác, hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư), thu được 1,008 lít khí SO2 (đktc, thành phầm khử duy nhất) với dung dịch chứa 18 gam muối. Giá trị của m là

Hỗn đúng theo X gồm Al, Fe3O4 cùng CuO, trong số ấy oxi chỉ chiếm 25% trọng lượng hỗn hợp. Mang lại 1,344 lít khí teo (đktc) trải qua m gam X nung nóng, sau một thời hạn thu được chất rắn Y và tất cả hổn hợp khí Z bao gồm tỉ khối đối với H2 bởi 18. Hòa tan trọn vẹn Y trong hỗn hợp HNO3 loãng (dư), nhận được dung dịch chứa 3,08m gam muối cùng 0,896 lít khí NO (ở đktc, là thành phầm khử duy nhất). Quý giá m gần quý giá nào nhất sau đây?

Nung rét m gam hỗn hợp Al cùng Fe2O3 (trong môi trường không tồn tại không khí) đến lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được tất cả hổn hợp rắn Y. Chia Y thành hai phần bằng nhau:

- Phần 1 công dụng với hỗn hợp H2SO4 loãng (dư), xuất hiện 3,08 lít khí H2 (ở đktc);

- Phần 2 chức năng với dung dịch NaOH (dư), ra đời 0,84 lít khí H2 (ở đktc).

Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm al fe3o4 và cuo trong đó oxi chiếm 25

Giá trị của m là

Hỗn hợp X bao gồm 3,92 gam Fe, 16 gam Fe2O3 với m gam Al. Nung X ở nhiệt độ cao trong điều kiện không có không khí, thu được các thành phần hỗn hợp chất rắn Y. Phân chia Y thành hai phần bởi nhau. Phần một tính năng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), nhận được 4a mol khí H2. Phần nhị phản ứng với hỗn hợp NaOH dư, nhận được a mol khí H2. Biết những phản ứng đều xẩy ra hoàn toàn. Cực hiếm của m là

Nung một hỗn hợp rắn tất cả a mol FeCO3 với b mol FeS2 trong bình bí mật chứa không khí (dư). Sau thời điểm các làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, đưa bình về nhiệt độ ban đầu, thu được hóa học rắn duy nhất là Fe2O3 và các thành phần hỗn hợp khí. Biết áp suất khí trong bình trước và sau phản ứng bởi nhau, mối contact giữa a và b là (biết sau những phản ứng, giữ huỳnh ở tại mức oxi hoá +4, thể tích những chất rắn là không xứng đáng kể)

Nung m gam hỗn hợp X có FeS với FeS2 trong một bình bí mật chứa bầu không khí (gồm 20% thể tích O2 cùng 80% thể tích N2) mang đến khi các phản ứng xẩy ra hoàn toàn, chiếm được một hóa học rắn duy nhất và tất cả hổn hợp khí Y gồm thành phần thể tích: 84,8% N2, 14% SO2, sót lại là O2. Phần trăm cân nặng của FeS trong hỗn hợp X là

Cho 18,4 gam tất cả hổn hợp X gồm Cu2S, CuS, FeS2 và FeS công dụng hết cùng với HNO3 (đặc nóng, dư) chiếm được V lít khí chỉ có NO2 (ở đktc, thành phầm khử duy nhất) với dung dịch Y. Cho toàn bộ Y vào trong 1 lượng dư hỗn hợp BaCl2, nhận được 46,6 gam kết tủa; còn lúc cho tổng thể Y tính năng với hỗn hợp NH3 dư thu được 10,7 gam kết tủa. Giá trị của V là

Cho 0,01 mol một hợp hóa học của sắt tác dụng hết cùng với H2SO4đặc lạnh (dư), chỉ thấy bay ra 0,112 lít (ở đktc) khí SO2(là sản phẩm khử duy nhất). Công thức của hợp hóa học sắt đó là

Để luyện được 800 tấn gang bao gồm hàm lượng fe 95%, bắt buộc dùng x tấn quặng manhetit cất 80% Fe3O4 (còn lại là tạp chất không chứa sắt). Biết rằng lượng fe bị hao hụt trong quy trình sản xuất là 1%. Quý hiếm của x là

Cho các phát biểu: (1) Nhôm là một trong kim nhiều loại lưỡng tính; (2) CrO3 là oxit lưỡng tính; (3) Al2O3 là oxit lưỡng tính; Al(OH)3 là hidroxit lưỡng tính. Số phát biểu đúng

Cho 34,138 gam hỗn hợp X có FeCl2 và CrCl3 tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp Y cùng kết tủa Z. Lọc mang Z rồi nung trong không khí đến khối lượng không thay đổi thì thu được 11,52 gam chất rắn. Biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Cân nặng của CrCl3 vào X là

Nung m gam lếu láo hợp gồm Mg và Cu(NO3)2 vào điều kiện không tồn tại không khí, sau một thời gian thu được rắn X cùng 6,384 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí Y. Hòa tan trọn vẹn X bằng 500 ml; dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch Z chỉ chứa 54,42 gam muối cùng 0,05 mol hỗn hợp khí T gồm hai khí trong đó có N2. Tỉ khối của T đối với He bởi 5,7.

Cho những phát biểu sau:

(a) quý giá của m là 39,64.

(b) trong Y bao gồm chứa 0,045 mol O2.

(c) Nếu liên tục nung X đến trọng lượng không thay đổi thì nhận được 2 chất rắn.

Xem thêm: Công Nghiệp Hoá Là Gì? Hiện Đại Hóa Là Gì Công Nghiệp Hóa Hiện Đại Hóa Là Gì

(e) dung dịch Z cất 2 cation.(d) Số tuyên bố đúng là:

Nung 5,54 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm Fe3O4, CuO với Al đến phản ứng trọn vẹn được hỗn hợp rắn Y. Hòa tan hết Y trong dung dịch HCl dư thì lượng H2 sinh ra tối đa là 0,06 mol. Nếu mang lại Y vào dung dịch NaOH dư thì thấy còn 2,96 gam hóa học rắn không tan. Phần trăm trọng lượng của Al vào X là:

triển khai các thể nghiệm sau:

(a) Cho các thành phần hỗn hợp Na2O và Al2O3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào nước (dư).

(b) Cho hỗn hợp Cu và Fe3O4 (tỉ lệ mol tương xứng 2 : 1) vào hỗn hợp HCl (dư).

(c) cho hỗn hợp tía và NaHCO3 (tỉ lệ mol tương ứng 1 : 2) vào dung dịch HCl (dư).

Xem thêm: Co Và Phản Co Nguyên Sinh - Báo Cáo Thực Hành Thí Nghiệm

(d) Cho các thành phần hỗn hợp Cu cùng NaNO3 (tỉ lệ mol tương ứng 1 : 2) vào hỗn hợp HCl (dư).

Khi bội nghịch ứng trong những thí nghiệm bên trên kết thúc, tất cả bao nhiêu xem sét không thu được chất rắn?