Keep An Open Mind Là Gì

     
Nghĩa rộng:

Sẵn sàng lắng nghe và suy xét mọi khía cạnh của một vấn đề; nhằm ngỏ, không ra quyết định trước (to be willing khổng lồ listen to & consider all sides of an issue; not to lớn have made up one’s mind in advance)

Tiếng Việt gồm cách nói tương tự:

có tứ tưởng thoáng, có cách nhìn mềm dẻo, không cứng nhắc…

Ví dụ: