KIỂM TRA SỐ NGUYÊN TỔ TRONG PASCAL

     

Dưới đây là viết công tác kiểm tra số nguyên tố vào pascal mới nhất được cập nhập do phauthuatcatmimat.com hãy tìm hiểu thêm chương trình khám nghiệm số yếu tố ngay bên dưới nha.

Bạn đang xem: Kiểm tra số nguyên tổ trong pascal

Video bình chọn n bao gồm phải số nhân tố không


Viết chương trình kiểm tra số nguyên tố

Bài toán đánh giá số yếu tắc như sau: Viết lịch trình Pascal kiểm tra một vài n (n Dữ liệu vào file: nguyento.inpDữ liệu ra file: nguyento.outChứa số nYes (No)

Thuật toán chất vấn số nguyên tố

Dữ liệu vào Pascal thì giữ trong file “nguyento.inp” còn trong Scratch thì lưu lại trong mảng “Dãy số”.

Kiểm tra số N có phải là số nguyên tố giỏi không.

Ví dụ: N = 19 công dụng là: 19 la so nguyen to

N = 33 công dụng là: 33 khong phai la so nguyen to

Yêu cầu: Input: N, là số thoải mái và tự nhiên bất kỳ.

Output: vấn đáp “N la so nguyen to”

hoặc “N khong phai la so nguyen to” tùy theo N.

Lưu ý: Số yếu tắc là số chỉ có thể chia hết cho một và bao gồm nó ( N ).

Hướng dẫn:

Bài toán được triển khai qua 3 bước ví dụ như sau:

– thông báo nhập liệu, cùng nhập dữ liệu vào cho N– thực hiện kiểm tra N liệu có phải là số nguyên tố hay không:– Xuất câu trả lời “N la so nguyen to” hoặc “N khong phai la so nguyen to” phụ thuộc vào giá trị của biến

Chương trình:

Program SNT;Uses crt;Var n , i :Integer; // Khai bao bien su dungBEGIN Write(‘Nhap vao mot so:’); // Thong bao nhap lieu Readln(n); // Nhap gtri N, (voi &N la lay d/c bien N) i := round( sqrt(n) ); If( n hack i 0) then // Xuat cau tra loi cuoi cung Writeln(‘ N la so nguyen to’) Else Writeln(‘ N khong la so nguyen to’); Readln;END.

Xem thêm: Kể Một Kỉ Niệm Đáng Nhớ Về Mẹ Lớp 4 Mới Nhất 2022, Kể Lại Một Kỉ Niệm Sâu Sắc Về Mẹ

Chương trình kiểm soát số yếu tắc trong Pascal

program kiem_tra_nguyen_to;var m:longint;f:text;------ chuong trinh con kiem tra so nguyen lớn ----function ngto(n:longint):boolean;var i:longint;begin if nThực ra lúc thành thuần thục một ngôn ngữ lập trình rồi thì bạn chỉ cần nắm vững vàng thuật toán là hoàn toàn có thể code trên các ngôn ngữ khác.

Một số bài tập chất vấn số yếu tắc pascal

Bài 1: Nhập vào một số trong những nguyên ko âm, chất vấn xem nó có phải là số nguyên tố tốt không?

Program SO_NGUYEN_TO;Uses crt;Var i,n: integer;BeginClrscr;Writeln(‘KIEM TRA SO NGUYEN TO:’);Writeln(‘—————————‘);Write (‘Nhap so can kiem tra n = ‘); readln(n);If (n=0) or (n=1) thenWriteln(n,’ Khong phai la so nguyen to’)ElseBegini:=1;Repeati:= i+1;Until (n hack i= 0) or (i*i>n);If i*i>n then Writeln (n,’ la so nguyen to’)Else Writeln (n,’ khong phai la so nguyen to’);End;Readln;End.

Bài 2: In ra các số nguyên tố nhỏ dại hơn hoặc bởi N (N là số nguyên không âm được nhập từ bỏ bàn phím).

Program CAC_SO_NGUYEN_TO;Uses crt;Var n,i,t: integer;BeginClrscr;Writeln(‘IN RA CAC SO NGUYEN SO Writeln(‘————————–‘);Write(‘Nhap n = ‘);readln(n);If nWriteln(‘Khong co so nguyen to nao ElseBeginWriteln(‘Cac so nguyen lớn For i := 2 to n doBegint:= 1;Repeatt:= t+1;Until ( i gian lận t = 0) or ( t*t>i ) ;If( t*t>i) thenWrite(i:4);End;Readln;End.

Trong thuật toán Scratch bên trên đã áp dụng thuật toán cùng dồn để đếm số ước, còn trong code pascal thì lại dùng một kỹ thuật khác sẽ là gài để nếu thấy số nguyên tất cả thêm một cầu không phải là 1 trong và chủ yếu nó thì xác minh ngay đó chưa phải là số nguyên tố.

Xem thêm: Giải Sbt Toán 8 Tập 1 - Giải Sbt Đại Số, Hình Học Toán Lớp 8 Tập 1, Tập 2

Rõ ràng là nhị thuật toán trên hơi khác biệt mình thì thích biện pháp viết gài như vào Pascal, bạn hãy dùng kinh nghiệm này nhằm viết lại lịch trình trong Scratch xem ráng nào nha.


cách kiếm tìm số nhân tố trong pascal chương trình chất vấn số yếu tố chương trình kiểm tra số thành phần pascal hàm chất vấn số nguyên to lớn pascal chất vấn n gồm phải số thành phần không soát sổ số nguyên tố chất vấn số thành phần pascal lập chương trình khám nghiệm số nguyên lớn pascal pascal kiểm soát số nhân tố Pascal tỉnh quảng ngãi Scratch Tuật toán cơ bạn dạng viết chương trình kiểm soát số nguyên tố trong pascal viết chương trình tìm số yếu tắc viết hàm chất vấn số nguyên tố