LỰC PHỤC HỒI CỰC ĐẠI

     
*
Câu 1:
Một vật khối lượng 1 kg xấp xỉ điều hòa với phương trình: x = 10cos(πt) (cm). Lực hồi phục (lực kéo về) rất đại công dụng lên vậtA. 1 N. B. 4 N. C. 10 N. D. π N.

Bạn đang xem: Lực phục hồi cực đại


$left. matrix m = 1kg hfill cr omega = pi left( rad over s ight) hfill cr A = 10left( cm ight) = 0,1left( m ight) hfill cr ight} o F_hpmax = momega ^2A = 1left( N ight)$
Câu 2:
Một lò xo dịu đầu trên gắn thế định, đầu dưới gắn vật nhỏ dại m. Lựa chọn trục Ox trực tiếp đứng, gốc O ở trong phần cân bởi của vật. Vật dao động điều hoà trên Ox cùng với phương trình x=10cos(10t)(cm), đem g =10m/s$^2$, khi đồ vật ở vị trí cao nhất thì lực bọn hồi của lò xo bao gồm độ khủng làA. 0. B. 1,8 N. C. 1 N. D. 10 N.
$$omega = sqrt g over Delta ell _0 o Delta ell _0 = g over omega ^2 = 10 over left( 10 ight)^2 = 0,1left( m ight) = 10left( cm ight) = A o F_min = 0$$
Câu 3:
Một lò xo gồm k = 20N/m treo thẳng đứng, đã nhập vào lò xo một đồ gia dụng có trọng lượng m=200g. Trường đoản cú vị trí cân nặng bằng, đưa vật lên một đoạn 5cm rồi buông nhẹ. Rước g = 10m/s$^2$. Chiều dương phía xuống. Giá bán trị cực to của lực hồi phục và lực bọn hồi làA. 1 N, 2 N. B. 2 N, 3 N. C. 2 N, 5 N. D. 1 N, 3N.
$eqalign Delta ell - Delta ell _0 ight o F_hpmax = momega ^2x = 0left( N ight)$
Câu 5:
Một bé lắc lốc xoáy treo trực tiếp đứng gồm vật nặng trĩu m = 200g, lò xo tất cả độ cứng k = 200N/m. Vật dao động điều hòa với biên độ A = 2cm. Mang g = 10m/s2. Lực bầy hồi cực tiểu và cực to của xoắn ốc trong quá trình dao độngA. 2 N với 6 N. B. 0 N với 6 N. C. 1 N với 4 N. D. 0 N cùng 4 N.
$Delta ell _0 = mg over k = 0,2.10 over 200 = 0,01left( m ight) = 1left( cm ight) F_min = 0 hfill cr F_max = kleft( Delta ell _0 + A ight) = 200.left( 0,01 + 0,02 ight) = 6left( N ight) hfill cr} ight.$
Câu 6:
Con lắc lò xo treo trực tiếp đứng, xoắn ốc có cân nặng không đáng kể. Hòn bi đang ở chỗ cân bởi thì được kéo xuống dưới theo phương trực tiếp đứng một quãng 3cm rồi thả ra đến nó dao động. Hòn bi thực hiện 50 dao động mất 20s. Mang đến g = π$^2$ = 10m/s$^2$. Tỉ số độ khủng lực đàn hồi cực lớn và lực bọn hồi rất tiểu của lò xo khi giao động làA. 5. B. 4. C. 3. D. 7.
$$eqalign và A = 3left( cm ight);t = NT o T = t over N = 20 over 50 = 0,4left( s ight) o T = 2pi .sqrt Delta ell _0 over g o Delta ell _0 = 0,04left( m ight) > A cr và o F_max over F_min = Delta ell _0 + A over Delta ell _0 - A = 7 cr $$
Câu 7:
Con lắc lò xo nằm ngang dao động với biên độ A = 8 cm, chu kì T = 0,5 s, cân nặng của thiết bị là m = 0,4 kg (lấy π2 = 10 ). Giá chỉ trị cực lớn của lực bọn hồi chức năng vào vật làA. 5,12 N. B. 525 N. C. 256 N. D. 2,56 N.
$eqalign{ và T = 0,5left( s ight) o left matrix omega = 2pi over T = 4pi left( rad over s ight) hfill cr T = 2pi sqrt Delta ell _0 over g o Delta ell _0 = 0,0625left( m ight) hfill cr ight. cr & F_max = kleft( Delta ell _0 + A ight) = momega ^2.left( Delta ell _0 + A ight) = 5,12left( N ight) cr $
Câu 8:
Con rung lắc lò xo treo vào giá cụ định, trọng lượng vật nặng là m = 100g. Nhỏ lắc xê dịch điều hoà theo phương trình x = cos(10$sqrt 5 $t)cm. Lấy g = 10 m/s2. Lực bọn hồi cực đại và rất tiểu công dụng lên giá bán treo có giá trị làA. 1,5 N; 0,5 N. B. 1,5 N; 0 N. C. 2 N; 0,5 N. D. 1 N; 0 N.

Xem thêm: Đề Cương Ôn Tập Công Nghệ 7 Học Kì 2 Môn Công Nghệ 7, Đề Cương Ôn Thi Học Kì 2 Môn Công Nghệ 7 Năm 2021


$eqalign{ và omega = sqrt g over Delta ell _0 o Delta ell _0 = g over omega ^2 = 10 over left( 10sqrt 5 ight)^2 = 0,02left( m ight) > A = 0,01left( m ight) cr và o left matrix F_min = kleft( Delta ell _0 - A ight) = momega ^2left( Delta ell _0 - A ight) = 0,5left( N ight) hfill cr F_max = kleft( Delta ell _0 + A ight) = momega ^2left( Delta ell _0 + A ight) = 1,5left( N ight) hfill cr ight. cr $
Câu 9:
Một con lắc lốc xoáy có cân nặng của đồ gia dụng nặng m = 1,2kg, xấp xỉ điều hòa theo phương ngang với phương trình: x = 10cos(5t + 5π/6) (cm). Độ mập của lực lũ hồi tại thời điểm t = π/5 (s) làA. 14,6 N. B. 1,5 N. C. 150 N. D. 30 N.
$eqalign & omega = sqrt g over Delta ell _0 o Delta ell _0 = g over omega ^2 = 10 over left( 5 ight)^2 = 0,4left( m ight) cr và t = pi over 5left( s ight) o x = 10cos left( 5.pi over 5 + 5pi over 6 ight) = 5sqrt 3 left( cm ight) và o F = momega ^2left( Delta ell _0 + x ight) = 1,2.5^2.left( 0,4 + 5sqrt 3 over 100 ight) = 14,6left( N ight) cr $
Câu 10:
Một con lắc xoắn ốc treo trực tiếp đứng, đầu trên nắm định, đầu dưới treo một đồ vật m = 100g. Kéo đồ vật xuống bên dưới vị trí cân bằng theo phương thẳng đứng rồi buông nhẹ. Vật giao động theo phương trình: x = 5cos(4πt + π/2)cm. Chọn gốc thời gian là lúc buông vật, rước g = 10m/s$^2$. Lực dùng làm kéo vật trước khi dao động bao gồm độ lớnA. 1,6 N. B. 1,78 N. C. 0,8 N. D. 10,7 N.
Câu 11:
Một hóa học điểm có khối lượng m = 50g dao động điều hoà theo phương ngang trên đoạn trực tiếp MN = 8cm với tần số f = 5 Hz. Lúc t = 0 chất điểm qua vị trí cân đối theo chiều dương. đem π$^2$ = 10. Ở thời điểm t = 1/12 s, lực tạo ra chuyển động của chất điểm có độ bự làA. 10 N. B. $sqrt 3 $ N. C. 1 N. D. $10sqrt 3 $ N.
$eqalign{ và left. matrix{ omega = 2pi f = 10pi left( rad over s ight) hfill cr MN = 2A = 8left( cm ight) o A = 4left( cm ight) hfill cr t = 0 o left{ matrix x = 0 hfill cr v > 0 hfill cr ight. o left matrix 0 = cos varphi hfill cr sin varphi & t = 1 over 12left( s ight) o x = 4cos left( 10pi .1 over 12 - pi over 2 ight) = 2left( cm ight) cr và F = momega ^2x = 0,05.left( 10pi ight)^2.0,02 = 1left( N ight) cr $
Câu 12:
Một lò xo khối lượng không xứng đáng kể, độ cứng k = 40N/m, đầu trên nắm định, đầu bên dưới treo đồ vật nặng m = 400g. đến vật xấp xỉ điều hòa theo phương trực tiếp đứng, lúc đó vật có vận tốc cực lớn vmax = 20 cm/s. Lầy g = 10 m/s$^2$. Lực tác dụng cực đại tạo ra xấp xỉ của đồ dùng làA. 8 N. B. 4 N. C. 4,8 N. D. 0,4 N.
$eqalign & left. matrix omega = sqrt k over m = 10left( rad over s ight) hfill cr v_max = omega A hfill cr ight o left matrix A = v_max over omega = 2left( cm ight) = 0,02left( m ight) hfill cr omega = sqrt g over Delta ell _0 o Delta ell _0 = g over omega ^2 = 0,1left( m ight) hfill cr ight. cr và o F_max = momega ^2left( Delta ell _0 + A ight) = 4,8left( N ight) cr $
Câu 13:
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm vật m = 150g, lò xo có k = 10N/m. Lực căng cực tiểu công dụng lên trang bị là 0,5N. đến g = 10m/s$^2$. Biên độ giao động của đồ làA. 5 cm. B. 20 cm. C. 15 cm. D. 10 cm.
$F_min = kleft( Delta ell _0 - A ight) leftrightarrow F_min = kleft( mg over k - A ight) o 0,5 = 10left( 0,15.10 over 10 - A ight) o A = 0,1left( m ight) = 10left( cm ight)$
Câu 14:
Một con lắc lò xo tất cả độ cứng 40N/m cùng một vật nhỏ được treo vào một điểm nỗ lực định. Kéo đồ dùng theo phương trực tiếp đứng đến lò xo giãn một đoạn nhỏ tuổi rồi thả nhẹ cho giao động điều hòa thì nó trải qua vị trí cân đối với tốc độ 80cm/s. đem g = 10 m/s$^2$. Khi bé lắc dao động, lực bầy hồi của lò xo có mức giá trị cực to là 2,6N. Biên độ và chu kỳ của giao động làA. 2,5cm và 0,628s. B. 4cm cùng 0,314s. C. 2cm cùng 0,15s. D. 5cm với 0,225s
$$eqalign và left. matrix omega = sqrt k over m = sqrt g over Delta ell _0 hfill cr v_max = omega A hfill cr ight o v_max = Asqrt g over Delta ell _0 o A^2 over Delta ell _0 = 8 over 125left( 1 ight) cr và F_max = kleft( A + Delta ell _0 ight) o 2,6 = 40left( A + Delta ell _0 ight) o A + Delta ell _0 = 0,065left( m ight)left( 2 ight) cr và left( 1 ight);left( 2 ight):A + 125A^2 over 8 = 0,065 o A = 0,04left( m ight) o Delta ell _0 = 0,025left( cm ight) o omega = 20left( rad ight) o T = 0,314left( s ight) cr $$
Câu 15:
Một bé lắc xoắn ốc treo trực tiếp đứng. Lò xo gồm chiều dài tự nhiên ℓ0 = 48cm. Chọn trục Ox trực tiếp đứng hướng xuống, gốc O ở đoạn cân bằng của trái cầu. Trái cầu xấp xỉ điều hòa trên trục Ox với phương trình: x = 4cos(ωt - π/2) (cm). Trong quy trình dao động, tỉ số giữa lực đàn hồi lớn nhất và nhỏ tuổi nhất của lò xo là 5/3. Chiều lâu năm của xoắn ốc tại thời khắc t = 0 làA. 48 cm. B. 36 cm. C. 64 cm. D. 68 cm.

Xem thêm: Top 5 Bài Thơ Em Lên Bốn (Nhược Thủy), Bài Thơ Em Lên Bốn (Nhược Thủy)


$eqalign{ và left matrix F_max = kleft( Delta ell _0 + A ight) hfill cr F_min = kleft( Delta ell _0 - A ight) hfill cr ight. o F_max over F_min = Delta ell _0 + A over Delta ell _0 - A = 5 over 3 o Delta ell _0 + 4 over Delta ell _0 - 4 = 5 over 3 o A = 16left( cm ight) cr & t = 0 o x = 4cos left( pi over 2 ight) = 0 o ell = ell _0 + Delta ell _0 + x = 48 + 16 + 0 = 64left( cm ight)left( cm ight) cr $
*

Chỉ tìm kiếm trong tiêu đềĐược gửi vày thành viên:

Dãn giải pháp tên bởi dấu phẩy(,).

Mới hơn ngày: search this thread only search this forums only Hiển thị tác dụng dạng chủ đề