Một hỗn hợp x gồm 1 anken a và 1 ankin b

     

Một tất cả hổn hợp X gồm 1 anken A với 1 ankin B, A cùng B gồm cùng số nguyên tử cacbon. X có trọng lượng là 12,4g, hoàn toàn có thể tích là 6,72 lít. Những thể tích khí đo sinh hoạt đktc. CTPT với số mol A, B trong hỗn hợp X là A. 0,2 mol C2H4 và 0,1 mol C2H2. B. 0,1 mol C3H6 và 0,1 mol C3H4. C. 0,2 mol C3H6 với 0,1 mol C3H4. D. 0,1 mol C2H4 và 0,2 mol C2H2.

Bạn đang xem: Một hỗn hợp x gồm 1 anken a và 1 ankin b


Một hỗn hợp X gồm một anken A và 1 ankin B, A cùng B gồm cùng số nguyên tử cacbon. X có trọng lượng là 12,4g, hoàn toàn có thể tích là 6,72 lít. Những thể tích khí đo ngơi nghỉ đktc. CTPT cùng số mol A, B trong các thành phần hỗn hợp X là

A. 0,2 mol C2H4 và 0,1 mol C2H2.

B. 0,1 mol C3H6 và 0,1 mol C3H4.

C. 0,2 mol C3H6 và 0,1 mol C3H4.

D. 0,1 mol C2H4 và 0,2 mol C2H2.


*

MX = mX : nX = 12,4 : 0,3 = 41,33

Mà X chứa 1 anken với 1 ankin bao gồm cùng số C

⇒ Anken đó là C3H6 với Ankin đó là C3H4.

Đặt nC3H6 = a ; nC3H4 = b

gồm a + b = nX = 0,3 (1 )

42a + 40b = mX = 12,4 (2)

tự (1) với (2) ⇒ a = 0,2 ; b= 0,1

Đáp án C.Hỗn vừa lòng X có anken M và ankin N bao gồm cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử. Các thành phần hỗn hợp X có cân nặng 12,4 gam và thể tích 6,72 lít (đktc). Số mol, phương pháp phân trường đoản cú của M cùng N lần lượt là A. 0,1 mol C 3 H 6 với 0,2 mol C 3 H 4 B. 0,2 mol C 2 H...

Hỗn đúng theo X có anken M với ankin N gồm cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử. Tất cả hổn hợp X có cân nặng 12,4 gam cùng thể tích 6,72 lít (đktc). Số mol, cách làm phân từ bỏ của M và N thứu tự là

A. 0,1 mol C 3 H 6 với 0,2 mol C 3 H 4

B. 0,2 mol C 2 H 4 với 0,1 mol C 2 H 2

C. 0,1 mol C 2 H 4 với 0,2 mol C 2 H 2

D. 0,2 mol C 3 H 6 cùng 0,1 mol C 3 H 4


Hỗn hợp X gồm anken M và ankin N bao gồm cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử. Tất cả hổn hợp X có cân nặng 12,4 gam và thể tích 7,72 lít (đktc). Số mol, phương pháp phân tự của M với N lần lượt là A. 0,1 mol C3H6 và 0,2 mol C3H4 B. 0,2 mol C2H4 và 0,1 mol C2H2 C. 0,1 mol C2H4 và 0,2 mol C2H2 D. 0,2 mol C3H6 và 0,1 mol C3H4

Hỗn thích hợp X bao gồm anken M cùng ankin N bao gồm cùng số nguyên tử cacbon vào phân tử. Tất cả hổn hợp X có trọng lượng 12,4 gam cùng thể tích 7,72 lít (đktc). Số mol, phương pháp phân từ của M và N theo thứ tự là

A. 0,1 mol C3H6 với 0,2 mol C3H4

B. 0,2 mol C2H4 và 0,1 mol C2H2

C. 0,1 mol C2H4 và 0,2 mol C2H2

D. 0,2 mol C3H6 và 0,1 mol C3H4


Đáp án D

Hướng dẫn nX = 6 , 72 22 , 4 = 0,2 (mol); M - X = 12 , 4 0 , 3 = 41,33 => C 3 H 6 ( x m o l ) C 3 H 4 ( y m o l )

=> x + y = 0 , 3 42 x + 40 y = 12 , 4 ⇒ x = 0 , 2 y = 0 , 1


Một các thành phần hỗn hợp X bao gồm một ankan A với 1 ankin B có cùng số nguyên tử cacbon. Trộn X với H2 (vừa đủ) nhằm được tất cả hổn hợp Y. Khi đến Y qua Pt, xúc tác thì nhận được khí Z gồm tỉ khối so với CO2 bằng 1 (phản ứng cùng H2 trả toàn). Hiểu được VX 6,72 lít cùng VH2 4,48 lít. Khẳng định CTPT và số mol của A, B trong các thành phần hỗn hợp X. Những thể tích khí được đo sinh hoạt đktc. A. C3H8, C3H4, 0,2 mol C3H8, 0,1 mol C3H4. B. C3H8, C3H4, 0,1 mol C3H8 0,2 mol C3H4. C. C2H6, C2H2, 0,2 mol C2H6, 0,2 mol C2H2. D. C2H6, C2H2, 0,1 mol C2H6...

Một các thành phần hỗn hợp X bao gồm 1 ankan A cùng 1 ankin B gồm cùng số nguyên tử cacbon. Trộn X với H2 (vừa đủ) để được tất cả hổn hợp Y. Khi đến Y qua Pt, xúc tác thì thu được khí Z có tỉ khối đối với CO2 bởi 1 (phản ứng cùng H2 hoàn toàn). Biết rằng VX = 6,72 lít với VH2 = 4,48 lít. Xác định CTPT cùng số mol của A, B trong hỗn hợp X. Những thể tích khí được đo ở đktc.

A. C3H8, C3H4, 0,2 mol C3H8, 0,1 mol C3H4. 

B. C3H8, C3H4, 0,1 mol C3H8 0,2 mol C3H4.

C. C2H6, C2H2, 0,2 mol C2H6, 0,2 mol C2H2.

D. C2H6, C2H2, 0,1 mol C2H6 0,2 mol C2H2.


Xem chi tiết
Lớp 11 hóa học
1
0
Gửi hủy

Chọn đáp án A.

Có n X = 0 , 3  mol, n H 2 = 0 , 2 mol

*

*

Đặt CTTQ của ankan là C n H 2 n + 2

=> CTTQ của ankin là C n H 2 n - 2

⇒ M a n k a n = 14n + 2 = 44 => n = 3.

=> Ankan là C3H8, ankin là C3H4.


Đúng 0

bình luận (0)
Một hỗn hợp X bao gồm 1 ankan A với 1 ankin B có cùng số nguyên tử cacbon. Trộn X cùng với H2 (vừa đủ) để được tất cả hổn hợp Y. Khi mang lại Y qua Pt, xúc tác thì thu được khí Z bao gồm tỉ khối so với CO2 bằng 1 (phản ứng cộng H2 hoàn toàn). Hiểu được VX 6,72 lít và VH2 4,48 lít. Khẳng định CTPT với số mol của A, B trong các thành phần hỗn hợp X. Các thể tích khí được đo làm việc đktc. A. C3H8, C3H4, 0,2 mol C3H8, 0,1 mol C3H4 B. C3H8, C3H4, 0,1 mol C3H8 0,2 mol C3H4 C. C2H6, C2H2, 0,2 mol C2H6, 0,2 mol C2H2 D. C2H6, C2H2, 0,1 mol C2H6 0,2...
Đọc tiếp

Một hỗn hợp X bao gồm 1 ankan A với 1 ankin B gồm cùng số nguyên tử cacbon. Trộn X với H2 (vừa đủ) để được các thành phần hỗn hợp Y. Khi mang lại Y qua Pt, xúc tác thì chiếm được khí Z tất cả tỉ khối đối với CO2 bằng 1 (phản ứng cùng H2 trả toàn). Hiểu được VX = 6,72 lít và VH2 = 4,48 lít. Xác định CTPT và số mol của A, B trong hỗn hợp X. Các thể tích khí được đo sống đktc.

A. C3H8, C3H4, 0,2 mol C3H8, 0,1 mol C3H4

B. C3H8, C3H4, 0,1 mol C3H8 0,2 mol C3H4

C. C2H6, C2H2, 0,2 mol C2H6, 0,2 mol C2H2

D. C2H6, C2H2, 0,1 mol C2H6 0,2 mol C2H2


Xem cụ thể
Lớp 0 hóa học
1
0
Gửi diệt

Chọn lời giải A

Có n X = 0 , 3 m o l , n H 2 = 0 , 2 mol

⇒ n a n k i n = 1 2 n H 2 = 0 , 1 m o l

⇒ n a n k a n = 0 , 3 - 0 , 1 = 0 , 2 m o l

Đặt CTTQ của ankan là CnH2n+2

⇒ CTTQ của ankin là CnH2n-2.

Khí Z thu được có tỉ khối so với CO2 bằng

*
 

⇒ Ankan là C3H8, ankin là C3H4.


Đúng 0

bình luận (0)
Một các thành phần hỗn hợp X tất cả ankan A với anken B, A có tương đối nhiều hơn B một nguyên tử cacbon, A cùng B đông đảo ở thể khí ở đktc. Khi đến 6,72 lít khí X (đktc) trải qua nước Brom dư, khối lượng bình brom tăng lên 2,8g; thể tích khí còn sót lại chỉ bằng 2/3 thể tích các thành phần hỗn hợp X ban đầu. CTPT của A, B và trọng lượng của tất cả hổn hợp X là A. C4H10 , C3H6; 5,8g. B. C3H8 , C2H4 ; 5,8g. C. C4H10 , C3H6 ; 12,8g. D. C3H8 , C2H4 ; 11,6g.
Đọc tiếp

Một tất cả hổn hợp X tất cả ankan A cùng anken B, A có tương đối nhiều hơn B một nguyên tử cacbon, A với B hồ hết ở thể khí nghỉ ngơi đktc. Khi mang lại 6,72 lít khí X (đktc) đi qua nước Brom dư, cân nặng bình brom tạo thêm 2,8g; thể tích khí còn lại chỉ bằng 2/3 thể tích hỗn hợp X ban đầu. CTPT của A, B và trọng lượng của tất cả hổn hợp X là

A.

Xem thêm: Ngày 20/11: Những Bài Văn Hay Và Xúc Động Viết Về Thầy Cô, Những Bài Xã Luận Hay Về Ngày 20

C4H10 , C3H6; 5,8g.

B. C3H8 , C2H4 ; 5,8g.

C. C4H10 , C3H6 ; 12,8g.

D. C3H8 , C2H4 ; 11,6g.


Xem cụ thể
Lớp 11 chất hóa học
1
0
Gửi diệt

A,B hầu hết ở vắt khí nghỉ ngơi đktc ⇒ C(A,B) ≤ 4

nX = 0,3

khối lượng bình brom tăng lên 2,8g ⇒ manken = 2,8

thể tích khí sót lại chỉ bằng 2/3 thể tích các thành phần hỗn hợp X ban đầu

 ⇒ n ankan = 2/3.nX = 0,2 ⇒ n anken = 0,3 – 0,2 = 0,1

⇒ M anken = 2,8 : 0,1 = 28 ⇒ Anken sẽ là C2H4

A có không ít hơn B một nguyên tử cacbon ⇒ Ankan là C3H8

mX = mC3H8 + mC2H4 = 2,8+ 0,2.44 =11,6g

Đáp án D.


Đúng 0

bình luận (0)
Một hỗn hợp X bao gồm 1 ankan A và 1 ankin B có cùng số nguyên tử cacbon. Trộn X với H2 (vừa đủ) nhằm được hỗn hợp Y. Khi mang lại Y qua Pt, xúc tác thì nhận được khí Z có tỉ khối đối với CO2 bởi 1 (phản ứng cùng H2 hoàn toàn). Biết rằng V X 6 , 72 lít cùng V H 2 4 , 48 lít . Xác định công...
Đọc tiếp

Một tất cả hổn hợp X gồm 1 ankan A và 1 ankin B có cùng số nguyên tử cacbon. Trộn X cùng với H2 (vừa đủ) để được các thành phần hỗn hợp Y. Khi đến Y qua Pt, xúc tác thì chiếm được khí Z có tỉ khối đối với CO2 bằng 1 (phản ứng cộng H2 hoàn toàn). Biết rằng V X = 6 , 72 lít cùng V H 2 = 4 , 48 lít . Xác minh công thức phân tử với số mol của A, B trong hỗn hợp X. Những thể tích khí được đo sống đktc.

A. C3H8, C3H4, 0,2 mol C3H8, 0,1 mol C3H4

B. C3H8, C3H4, 0,1 mol C3H8, 0,2 mol C3H4

C. C2H6, C2H2, 0,1 mol C2H6, 0,2 mol C2H2

D. C2H6, C2H2, 0,2 mol C2H6, 0,2 mol C2H2


Xem chi tiết
Lớp 11 hóa học
1
0
Gửi diệt

Chọn A

C3H8, C3H4, 0,2 mol C3H8, 0,1 mol C3H4


Đúng 0

comment (0)
Một tất cả hổn hợp X gồm 1 ankan A và 1 ankin B có cùng số nguyên tử cacbon. Trộn X cùng với H2 (vừa đủ) để được các thành phần hỗn hợp Y. Khi mang lại Y qua Pt xúc tác thì nhận được khí Z tất cả tỉ khối so với CO2 bằng 1 (phản ứng cùng H2 trả toàn). Hiểu được VX 6,72 lít cùng VH 4,48 lít. Xác định công thức phân tử và số mol của A, B trong hỗn hợp X. Những thể tích khí được đo sinh hoạt đktc A. 0,2 mol C3H8 cùng 0,1 mol C3H4 B. 0,2 mol C2H6 và 0,2 mol C2H2 C. 0,1 mol C2H6 và 0,2 mol C2H2 D. 0,1 mol C3H8 và 0,2 mol C3H4
Đọc tiếp

Một hỗn hợp X gồm 1 ankan A với 1 ankin B gồm cùng số nguyên tử cacbon. Trộn X cùng với H2 (vừa đủ) để được hỗn hợp Y. Khi đến Y qua Pt xúc tác thì nhận được khí Z tất cả tỉ khối đối với CO2 bởi 1 (phản ứng cùng H2 hoàn toàn). Hiểu được VX =6,72 lít với VH = 4,48 lít. Khẳng định công thức phân tử với số mol của A, B trong hỗn hợp X. Các thể tích khí được đo sinh sống đktc

A. 0,2 mol C3H8 cùng 0,1 mol C3H4

B. 0,2 mol C2H6 và 0,2 mol C2H2

C. 0,1 mol C2H6 và 0,2 mol C2H2

D. 0,1 mol C3H8 và 0,2 mol C3H4


Xem chi tiết
Lớp 11 hóa học
1
0
Gửi bỏ

Có phản nghịch ứng:

*
 

Vì lượng H2 trọn vẹn để làm phản ứng và phản ứng cộng xảy ra trọn vẹn nên Z thu được chỉ đựng ankan. Còn mặt khác A với B gồm cùng số nguyên tử C yêu cầu trong Z chỉ chứa ankan

*
.

Do đó

*
 

Suy ra A là C3H8 cùng B là C3H4. 

*
 

 

Đáp án A.


Đúng 0

comment (0)
Một hỗn hợp X tất cả ankan Y với anken Z; Y có rất nhiều hơn Z một nguyên tử cacbon, Y với Z phần đa ở thể khí sống đktc. Khi mang lại 6,72 lít khí X (đktc) trải qua nước Brom dư, cân nặng bình brom tăng lên 2,8 gam; thể tích khí còn lại chỉ bằng 2/3 thể tích hỗn hợp X ban đầu. CTPT của Y, Z và trọng lượng của các thành phần hỗn hợp X là A. C4H10, C3H6; 5,8 gam. B. C3H8, C2H4 ; 5,8 gam. C. C4H10, C3H6 ; 12,8 gam. D. C3H8, C2H4 ; 11,6 gam.
Đọc tiếp

Một hỗn hợp X tất cả ankan Y và anken Z; Y có không ít hơn Z một nguyên tử cacbon, Y với Z hầu như ở thể khí sinh sống đktc. Khi mang lại 6,72 lít khí X (đktc) đi qua nước Brom dư, trọng lượng bình brom tăng thêm 2,8 gam; thể tích khí sót lại chỉ bằng 2/3 thể tích hỗn hợp X ban đầu. CTPT của Y, Z và khối lượng của tất cả hổn hợp X là

A. C4H10, C3H6; 5,8 gam.

B. C3H8, C2H4 ; 5,8 gam.

C. C4H10, C3H6 ; 12,8 gam.

D. C3H8, C2H4 ; 11,6 gam.


Xem chi tiết
Lớp 11 chất hóa học
1
0
Gửi hủy

Đáp án D

Gọi Y cùng Z lần lượt là CnH2n + 2 và cn - 1H2n - 20,3 mol hhX + brom dư thì mbình tăng = mCn - 1H2n - 2 = 2,8 gam.khí thoát là là ankan gồm nCnH2n + 2 = 2/3 x 0,3 = 0,2 mol → nCn - 1H2n - 2 = 0,3 - 0,2 = 0,1 mol → MCn - 1H2n - 2 = 14n - 14 = 2,8 : 0,1 → n = 3 → Y với Z thứu tự là C3H8 cùng C2H4 gồm mX = 0,2 x 44 + 0,1 x 28 = 11,6 gam


Đúng 0

comment (0)
Một hỗn hợp X có ankan A cùng một anken B gồm cùng số nguyên tử C và đông đảo ở thể khí nghỉ ngơi đktc. Cho tất cả hổn hợp X đi qua nước Br2 dư thì thể tích khí Y còn sót lại bằng nửa thể tích X, còn khối lượng Y bởi 15/29 khối lượng X. CTPT A, B cùng thành phần % theo thể tích của tất cả hổn hợp X là A. 40% C2H6 và 60% C2H4 B. 50% C3H8 và 50% C3H6 C. Một nửa C4H10 và 1/2 C4H8 D. 50% C2H6 và 50% C2H4
Đọc tiếp

Một tất cả hổn hợp X bao gồm ankan A với một anken B tất cả cùng số nguyên tử C và hầu hết ở thể khí sinh hoạt đktc. Cho hỗn hợp X trải qua nước Br2 dư thì thể tích khí Y còn sót lại bằng nửa thể tích X, còn khối lượng Y bởi 15/29 trọng lượng X. CTPT A, B với thành phần % theo thể tích của các thành phần hỗn hợp X là

A. 40% C2H6 cùng 60% C2H4

B. 50% C3H8 và 50% C3H6

C. một nửa C4H10 và một nửa C4H8

D. 1/2 C2H6 và 1/2 C2H4


Xem cụ thể
Lớp 11 hóa học
1
0
Gửi diệt

ankan A với anken B tất cả cùng số C ⇒ MA – MB =2

Cho hỗn hợp X trải qua nước Br2 dư thì thể tích khí Y còn lại bằng nửa thể tích X

⇒ n ankan = n anken

Khí Y chính là ankan A .

Xem thêm: Bài Văn Mẫu Cảm Nghĩ Của Anh Chị Khi Bước Vào Trường Thpt Siêu Hay

mY = 15/29 mX ⇒ MA = 15 /29 (MA + MB) = 15/29 ( 2MA – 2)

⇒ MA = 30 ⇒ A là C2H6 ⇒ B là C2H4

Đáp án D.


Đúng 0

comment (0)
olm.vn hoặc hdtho
phauthuatcatmimat.com