NHÂN VIÊN THỰC TẬP TIẾNG ANH LÀ GÌ

     

Thực tập sinh tiếng anh là gì? quy trình thực tập tuyệt vị trí, đợt, tuyển chọn dụng thực tập sinh giờ anh là gì sẽ được phauthuatcatmimat.com giải đáp cho chính mình trong bài viết. 


*

Bạn đang xem: Thực tập sinh là gì trong giờ đồng hồ anh

Thực tâp sinh là gì? quá trình thực tập là gì?

Thực tập sinh tiếng anh là gì?

Intern : Thực tập sinh

VD: My good intern’s. (Các thực tập sinh xuất sắc của tôi.)

VD: Don’t ever speak to an intern like that again. (Đừng nói chuyện với thực tập sinh như thế. )

VD: An intern could have written that report. (Một thực tập sinh cũng có thể viết ra phiên bản báo cáo đó.)

VD : The buổi tiệc nhỏ at swimming pool was a welcoming buổi tiệc ngọt for new interns ( Buổi tiệc tại hồ bơi là bữa tiệc chào đón những thực tập sinh mới.)

Từ đồng nghĩa

Trainee : Thực tập sinh

VD: While waiting for my mission call, I was working as a trainee at Ha Noi. (Trong khi chờ đợi sự kêu gọi đi tuyên giáo của mình, tôi làm việc với bốn cách là 1 trong thực tập sinh tại Hà Nội.)

Từ vựng liên quan vị trí tuyển dụng

Từ vựngNghĩaPhiên âm
Hire tuyển/ˈhʌɪə/
Interview buổi bỏng vấn/ cuộc bỏng vấn/ˈɪntəvjuː/
Appointment cuộc hẹn, cuộc gặp gỡ mặt/əˈpɔɪntm(ə)nt/
Company công ty/ˈkʌmp(ə)ni/
Human resources department phòng nhân sự
Directorgiám đốc/dʌɪˈrɛktə/
Bossông chủ/bɒs/
Supervisors sếp, bạn giám sát/ˈsuːpəvʌɪzə/
Employer = Recruiter người tuyển chọn dụng/ɪmˈplɔɪə/ /rɪˈkruːtə/
Employeenhân viên/ɛmˈplɔɪiː/
Team player đồng đội, thành viên trong đội
Staffnhân viên/stɑːf/
Candidateứng cử viên/ˈkandɪdət/
Intern thực tập sinh
Job descriptionmô tả công việc/dʒəʊb/ /dɪˈskrɪpʃ(ə)n/
Work for làm vấn đề cho ai, doanh nghiệp nào/wəːk/
Apply lớn s.o for s.t ứng tuyển vào vị trí/əˈplʌɪ/
Work style phong phương pháp làm việc
Work ethic đạo đức nghề nghiệp
Career objective kim chỉ nam nghề nghiệp/kəˈrɪə//əbˈdʒɛktɪv/
GPA (Grade point average) điểm trung bình
Graduated tốt nghiệp/ˈɡradjʊeɪtɪd/
Describe mô tả/dɪˈskrʌɪb/
Important quan trọng/ɪmˈpɔːt(ə)nt/
Challenge bị thách thức/ˈtʃalɪn(d)ʒ/
Belived in tin vào, sáng sủa vào
Peformentce kết quả
Eventually cuối cùng, sau cùng/ɪˈvɛntʃʊ(ə)li/
Asset người tất cả ích/ˈasɛt/
Good fit người phù hợp
Undertake tiếp nhận, đảm nhiệm/ʌndəˈteɪk/
Position vị trí/pəˈzɪʃ(ə)n/
Level cấp bậc/ˈlɛv(ə)l/
Offer of employmentlời mời làm việc

Hy vọng với nội dung bài viết bạn rất có thể biết thực tập là gì trong giờ anh?, địa điểm tiếng anh là gì? và để giúp đỡ bạn gồm thêm một vài từ bỏ vựng về phần tử tuyển dụng để ship hàng cho quy trình học tập là thao tác làm việc của mình!