Ôn tập tiếng anh lớp 7 học kì 1

     

Đề cưng cửng ôn tập học tập kì 1 môn tiếng Anh 7 năm 2022 - 2023 là tài liệu hữu dụng mà phauthuatcatmimat.com giới thiệu đến quý thầy cô và chúng ta học sinh lớp 7 tham khảo.

Bạn đang xem: ôn tập tiếng anh lớp 7 học kì 1

Đề cưng cửng ôn thi cuối kì 1 giờ đồng hồ Anh lớp 7 bao hàm các dạng bài bác tập trọng tâm trong lịch trình tiếng Anh 7 Friends Plus, Cánh diều, Kết nối học thức và i-Learn Smart World. Thông qua đề cương cứng ôn thi học kì 1 giờ đồng hồ Anh 7 giúp các bạn làm quen với các dạng bài bác tập, nâng cấp kỹ năng làm bài bác và rút kinh nghiệm cho bài xích thi học kì 1 lớp 7 chuẩn bị tới. Vậy tiếp sau đây đề cương cứng ôn thi học tập kì 1 giờ đồng hồ Anh 7, mời chúng ta cùng cài đặt tại đây.


Đề cương ôn thi học kì 1 giờ đồng hồ Anh 7 năm 2022 - 2023


Đề cưng cửng ôn tập cuối kì 1 giờ Anh 7 sách kết nối tri thức

I. Văn bản ôn tập cuối kì 1 giờ Anh 7

I. Listening

1. Nghe một đoạn hội thoại thân Liam cùng Châu để chọn câu vấn đáp đúng có liên quan đến những chủ đề “Music & Arts”

Nghe nhằm chọn thông tin chi tiếtHiểu nội dung bao gồm của đoạn hội thoại nhằm tìm câu trả lời đúng.

2. Nghe một quãng độc thoại tương quan đến chủ thể “Hobbies”,

Nghe lấy tin tức để lựa chọn câu Đúng tuyệt SaiHiểu nội dung bao gồm của đoạn độc thoại/ hội thoại để xác định được câu Đúng tuyệt Sai.

II. Language

1. Pronunciation :

Phát âm cuối "ed" của động từ gồm quy tắc ; nguyên âm " /ə/ với /ɜ:/ "Nhận biết phương pháp phát âm "ED" thông qua các từ bỏ vựng theo chủ thể đã học.

2. Vocabulary từ bỏ vựng đang học theo chủ đề “Hobbies”, “Health”, “Community Service”, “Food & Drink”, "A Visit to A School"


Hiểu và phân biệt được những từ vựng theo chủ đề chủ đề “Hobbies”, “Healthy”, “Community Service”, “Food and Drink”, "A Visit lớn A School"Nắm được những mối links và phối hợp của tự trong bối cảnh và ngữ cảnh tương ứng.

3. Grammar Article: a, an, the, a lot of, lots of, a few, too, so,

Nhận ra được những kiến thức về a, an, the, some, any, either, neither, too, soHiểu và rành mạch thì thừa khứ đơn hoặc HT đơn, tương lai đơn

III. Reading

1. Cloze demo Hiểu được bài xích đọc có độ dài khoảng 80-100 tự về các chủ điểm “Healthy Living”

Nhận ra được các thành tố ngôn từ và liên kết về mặt văn bản.Phân biệt được những đặc trưng, điểm sáng các thành tố ngữ điệu và link về mặt văn bản.

2. Reading comprehension đọc được nội dung thiết yếu và nội dung chi tiết đoạn văn bản có độ dài khoảng tầm 100-120 từ, chuyển phiên quanh những chủ điểm “Hobbies”.

Hiểu ý chủ yếu của bài bác đọc và chỉ dẫn câu trả lời phù hợp.Hiểu được nghĩa tham chiếu.Loại trừ các cụ thể để đưa ra câu trả lời phù hợp

IV. Writing

Xác định lỗi không đúng về " some/ any ; either/ neither"Xác định lỗi saiXác định lỗi sai về việc hòa thích hợp thì lúc này đơn; cách dùng từ liên kết (although, however)Viết lại câu dùng từ lưu ý hoặc từ mang lại trướcHiểu câu gốc và sử dụng các từ gợi nhắc để viết lại câu làm thế nào để cho nghĩa không nuốm đổi. (So sánh hơn -> so sánh không bằng/ different from -> not the same as)

II. Một số thắc mắc ôn tập học tập kì 1 giờ Anh 7

A. PHONETICS

1. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

1 A. Burn

B. Hurt

C. Birth

D. Singer

2. A. Surfing

B. Colour

C. Opinion

D. Above

3. A. Mother

B. Badminton

C. Learn

D. Picture

4. A. About

B. Hobby

C. Collect

D. Player

5. A. Donated

B. Provided

C. Flooded

D. Changed

6. A. Helped

B. Worked

C. Reduced

D. Followed

7. A. Saved

B. Interested

C. Volunteered

D. Enjoyed

8. A. Cooked

B. Watered

C. Followed

D. Cleaned

9. A. Flu

B. Laugh

C. Knives

D. Leaf

10. A. Paragraph

B. Flower

C. Enough

D. Vitamin


2. Choose the word that has the main stress placed differently from the others.

1. A. Serious

B. Condition

C. Physical

D. Vitamin

2. A. Countryside

B. Interested

C. Volunteer

D. Library

3. A. Explore

B. Enjoy

C. Active

D. Cartoon

4. A. Children

B. Boring

C. Always

D. Donate

5. A. Healthy

B. Sunburn

C. Disease

D. Acne

6. A. Sweeten

B. Expect

C. Affect

D. Exchange

7. A. Interesting

B. Exciting

C. Exercise

D. Neighbourhood

8. A. Opposite

B. Programme

C. Tomorrow

D. Wonderful

9. A. Homeless

B. Hobby

C. Cardboard

D. Reduce

10. A. Responsible

B. Vegetables

C. Activity

D. Community

B. GRAMMAR & VOCABULARY

*Choose the best answer A, B, C or D to lớn complete the sentence.

1. Community service is the work you vì chưng for the of the community.

A. Problems B. Solutions C. Benefits D. Causes

2. I’m a member of a(n) that helps street children.

A. OrganizationB. Show C. Talk D. Programme

3. Her hobby is models.

A. MakingB. Having C. BuildingD. Taking

4. It is a non-profit organization that the environment.

A. Provides B. Protects C. HelpsD. Supports

5. My classmates và I books & old clothes for homeless children last week.

A. UsedB. Had C. CollectedD. Carried

6. There are many activities that individuals or organizations lớn benefit the community.

A. Bởi B. Does C. Did D. Are doing

7. The young people love ……………. Volunteer… in the countryside.

A. Do/ responsibility B. Doing/job C. Doing/workD. Do/ task

8. My brother sometimes blood at a local hospital.

A. Raises B. Provides C. Helps D. Donates

9. She hates a horse.

A. RideB. RidingC. Rides D. Rode

10. She loves postcards and selling them in the market.

A. Having B. Giving C. Cutting D. Making

11. Don’t ever think gardening is a piece of You must spend a lot of time taking care of your plants.

A. CakeB. Paper C. Work D. Art

12. It’s for a boy to have a hobby of playing dolls.

A. CommonB. NaturalC. Typical D. Unusual

13. Jacob is a great artist. He able to carve in both wood và stone.

A. Is B. Isn’tC. WasD. Wasn’t

14. It’s really dangerous if you go without being able to swim.

A. SkatingB. Surfing C. JoggingD. Camping

15. My father models of planes, motorbikes & cars for me when I was alittle boy.

A. MakedB. MakeC. Made D. Is making

16. Gives us beautiful plants, pleasant smelling flowers and fresh fruits & vegetables.

A. Arranging flowers B. Bird-watching C. Gardening D. Making model

17. Peter likes khổng lồ English songs everyday.

A. Listening B. Listen C. Listens D. Listened

18. The primary students often up litter in the park.


A. Picking B. PicksC. Pick D. To pick

19. We trees in our school every year.

A. Planting B. Plants C. Plant D. Planted

20. They helped in the nursing home last Sunday.

A. Homeless children B. Old people C. Patients D. Poor people

21. Does your father like photos?

A. DoingB. MakingC taking D. Having

22. The children love being with the trees and flowers.

A. Indoors B. Outdoors C. Inside D. Outside

23. My father a lot of fish from the river this afternoon.

A. HadB. Brought C. Carried D. Caught

24. What ……. They about gardening?

A. Do/have B. Does/ haveC. Do/ thinkD. Does/think

25. My daughter is She can make new things easily.

A. Creative B. Careful C. SeriousD. Happy

26. We the rubbish & put it into the bin over there.

A. Get B. Collect C. Use D. Provide

27. My mum does exercise every day lớn fit.

A. Keep B. Vày C. Take D. Turn

28. I at a bank.

A. Don’t workB. Don’t worksC. WorkD. A và C are correct

29. She with her parents.

A. Doesn’t live B. Live C. Doesn’t lives D. Lived

30. Cows on grass now.

A. Feed B. Feeds C. Are feedingD. Fed

..................

Đề cương Tiếng Anh 7 học tập kì 1 i-Learn Smart World

Choose the word which has different găng tay from the others

1. A. Advise

B. Affect

C. Disease

D. Fever

2. A. Obese

B. Order

C. Limit

D. Lifestyle

3. A. Maintain

B. Ignore

C. Itchy

D. Extend

4. A. Benefit

B. Charity

C. Establish

D. Government

5. A. Tutor

B. Sponsor

C. Shelter

D. Maintain

6. A. Ignore

B. Coupon

C. Mural

D. Public

7. A. Consider

B. Available

C. Unusual

D. Reasonable

8. A. Countryside

B. Detective

C. Character

D. Generous

Choose the option (A, B, or C) that best completes each of the following sentences.

1.We will........a fund-raising event this Sunday. Vày you want lớn come?

A. Donate

B. Organize

C. Raise

2. What should we put.........our poster for the art show?

A. Off

B. In

C. On

3. We sent some gloves & scarves khổng lồ children in cold countries, ......they could keep themselves warm.

A. So

B. Because

C. But

4. Oxford University …………….in the 17th century.

A. Built

B. Has built

C. Was built

5. Mary would prefer............to music rather than play the piano.

A. Listen

B. Listening

C. To lớn listen

6. The new school is going khổng lồ be opened......March next year.

A. At

B. On

C. In

7. The …………….of the actresses on the stage were colorful and eye catching.

A. Clothes

B. Costumes

C. Dresses

8. Teenagers.......go to lớn bed early. It"s good for them.

A. Should

B. May

C. Can

9. John"s eaten a lot of food but he"s still............................

A. Tired

B. Sick

C. Hungry

10. ...........his lack of sleep, he cannot work well.

A. Instead of

B. In spite of

C. Because of

Supply the correct forms of the given words

1. John practices English with his brother ________________. (NIGHT)

2. Bởi you know what this flower ________________? (SYMBOL)

3. The children are playing ________________ in the garden now. (NOISE)

4. Sports help ________________ children different moral values. (EDUCATION)

5. Jack has a very impressive coin ________________ which he proudly shows to his classmates. (COLLECT)

Choose the option (A, B, or C) that best completes each numbered blank in the passage.

Skateboarding (1) _______ back to lớn the 1940s and 1950s in California as a replacement khổng lồ surfing waves in unfavorable weather conditions. The (2) _______ of the first skateboard was unknown. However, one thing was known for sure. The first skateboard was made from wooden boxes or boards with roller wheels on the bottom. Skateboarding reached its (3) _______ in the early 1960s. Then it lost its attraction towards the kết thúc of the decade. Numerous improvements have been made lớn skateboards (4) _______ safety reasons. Millions of teenagers (5) _______around the world now.


1. A. Dates

B. Starts

C. Originates

2. A. Inventor

B. Discoverer

C. Customer

3. A. Width

B. Depth

C. Height

4. A. By

B. For

C. Because

5. A. Have skateboarded

B. Are skateboarding

C. Skateboarded

Read the following passage và decide whether each of the statements is TRUE (T) or FALSE (F).

The Nutcracker is a classical ballet. It is based on a fairy tale named "The Nutcracker và the Mouse King" by E.T.A. Hoffmann. The ballet tells of the adventure of a little girl to lớn the Land of Sweets on Christmas Eve. The first performance of the ballet was on 18 December 1892. It was not very successful in the first years. The ballet became more popular after Walt Disney"s use of its music and its show on television in the 1950s. Nowadays, The Nutcracker ballet is a must-see at Christmas.

1. The Nutcracker comes from a novel.

2. The main character of The Nutcracker is a boy.

3. The Nutcracker was first performed before Christmas in 1892.

4. The Nutcracker was a quick success.

5. The Nutcracker is very popular now.

Rewrite the following sentences with the given beginnings in such a way that the meanings stay unchanged.

1. Because there was not enough money to support old people, the volunteers held the fun run.

There was ___________________________________________________________

2. Some famous singers were asked khổng lồ join the concert by the students.

Xem thêm: 19 Mẫu Dàn Ý Thuyết Minh Về Ngôi Trường Em Lớp 8 Hay Nhất, Top 9 Bài Thuyết Minh Về Ngôi Trường Em Đang Học

The students invited___________________________________________________

3. Remember khổng lồ recycle your trash.

Don"t_______________________________________________________________

4. Simon was sick, so he couldn"t join the craft fair.

Because ___________________________________________________________________

5. Let"s name the sự kiện "Sing for the Children".

Why don"t___________________________________________________________

6. John doesn"t lượt thích playing the piano as much as singing.

John prefers ____________________________________

.............

Đề cương cứng ôn tập cuối kì 1 tiếng Anh 7 Chân trời sáng sủa tạo

A. PHONETICS.

I. Find the word which has a different sound in the part underlined

1.

A. Better

B. Prefer

C. Teacher

D. Worker

2.

A. Near

B. Hear

C. Dear

D. Bear

3.

A. Concert

B. Concern

C. Collect

D. Combine

4.

A. Picture

B. Culture

C. Neighbour

D. Tourist

5.

A. Dependent

B. Enjoy

C. Absent

D. Government

5.

A. Future

B. Return

C. Picture

D. Culture

6.

A. First

B. Girl

C. Bird

D. Sister

7.

A. Burn

B. Sun

C. Hurt

D. Turn

8.

A. Nurse

B. Surf

C. Picture

D. Return

10. A. Hot

B. Hour

C. Hotel

D. Hobby

II. Find which word does not belong to lớn each group.

1.

A. Sick

B. Tired

C. Sore

D. Fit

2.

A. Orange juice

B. Fresh milk

C. Water

D. Soft drinks

3.

A. Cough

B. Flu

C. Sunshine

D. Sunburn

4.

A. Jogging

B. Cycling

C. Swimming

D. Reading

5.

A. Sleep

B. Rest

C. Relax

D. Work

6.

A. Singing

B. Washing

C. Cleaning

D. Tidying up

III. Choose the word that has the underlined part pronounced differently.

1. A. Teeth B. Engineer C. Street D. Greeting

2. A. Community B. Happy C. Itchy D. By

3. A. Daughter B. Sauce C. aunt D. Laundry

4. A. Wanted B. Liked C. Needed D. Decided

5. A. children B. Teacher C. chair D. School

B. VOCABULARY & GRAMMAR.

I. Put the verbs in the correct form.

1. He (go) __________ lớn school everyday.

2. A lot of people ( go) __________ lớn work by car.

3. John usually ( take ) __________ the bus khổng lồ school.

4. He ( play ) __________ volleyball but he ( not enjoy ) __________ it .

5. School children ( wear ) __________ uniform on Monday.

6. Mary often ( go) __________ to work on foot .

7. Bad students never ( work) __________ hard.

8. They ( not be ) __________ doctors.

9. He (go) __________ lớn school yesterday.

10. Mary ( go) __________ lớn work last night.

11. John ( take ) __________ the bus to school yesterday.

12. He ( play ) __________ volleyball yesterday .

13. She ( go ) __________ to lớn school last Sunday.

14. Mary ( walk) __________ to lớn work on foot yesterday .

15. My father ( watch ) __________ TV last night.

16. They ( not be ) __________ at trang chủ yesterday.

17. He (go) __________ to lớn Ha Long bay for 2 weeks.

18. Mary ( work) __________ here since last night.

19. Phái mạnh ( take ) __________ the bus lớn school since last night.


20. He ( play ) __________ volleyball for 10 years .

21. She ( not go ) __________ lớn school since last Sunday.

22. Mary ( walk) __________ lớn work on foot since yesterday .

23. My father ( watch ) __________ TV for 3 days.

24. They ( not be ) __________ at home since yesterday.

25. __________ You (be ) __________ to the zoo ?

26. They ( live ) __________ in Thanh Hoa đô thị since 2001.

IV. Choose the best answer (A, B, C or D).

1. You need to be __________ khổng lồ follow eggshell carving because it may take two weeks khổng lồ complete one shell.

A. Fit B. Patient C. Careful D. Interested

2. My sister is very keen on swimming, & she goes swimming three__________ a week.

A. Time B. A timeC. Times D. Timings

3. If you choose sewing as your hobby, you will __________ you own clothes.

A. Make B. Get C. Vì chưng D. Take

4. We often read the instructions carefully in order khổng lồ make ______ of the things we lượt thích best.

A. Models B. CopiesC. Uses D. Meanings

5. What does your father vị __________ his không tính tiền time?

A. In B. At C. While D. On

6. I think a hobby will always give you __________ và help you __________.

A. Pleased – relaxing B. Pleased – relax C. Pleasure – relaxedD. Pleasure – relax

7. My brother doesn’t like ice-skating because he thinks it is __________ .

A. Dangerous B. DangerC. In danger D. Endangered

8. My sister’s hobby is sewing, và she can get the sewing patterns from the_____ magazines.

A. Fashion B. SportsC. ScienceD. Cooking

9. You can mô tả your stamps __________ other collectors __________ a stamp club.

A. With – at B. With – in C. To lớn – in D. Lớn – at

10. If your hobby is greeting thẻ making, you can give your __________ khổng lồ your friends as presents.

Xem thêm: Bài Nghị Luận Về Chiến Tranh Và Hòa Bình, Viết Đoạn Văn Nghị Luận Về Chiến Tranh

A. Money B. Hobby C. Products D. Greetings

11. I think this hobby doesn’t cost you much, và __________ you need is time.

A. All B. SomeC. All of D. Most

12. My family enjoys __________ because we can sell vegetables và flowers__________ money