Practise

     

A. Dạng V_ing.

Bạn đang xem: Practise

1. Biện pháp sử dụng

• V_ing là nhà ngữ của câu: dancing bored him.• V_ing là xẻ ngữ của rượu cồn từ: Her hobby is painting.• V_ing là xẻ ngữ: Seeing is believing.• V_ing che khuất giới từ: He was accused of smuggling.• V_ing sau một vài đụng từ: avoid, mind, enjoy,…

2. Một số cách sử dụng đặc biệt

+ đầy đủ động trường đoản cú sau được theo sau vì V-ing: admit, avoid, delay, enjoy, excuse, consider, deny, finish, imagine, forgive, keep, mind, miss, postpone, practise, resist, risk, propose, detest, dread, resent, pardon, try, fancy.Ex:– He admitted taking the money.– Would you consider selling the property?– He kept complaining.– He did’t want khổng lồ risk getting wet.

+ Verbs + prepositions: apologize for, accuse of, insist on, feel like, congratulate on, suspect of, look forward to, dream of, succeed in, object to, approve/disapprove of…

+ Gerund cũng theo sau những cụm từ như:– It’s no use / It’s no good…– There’s no point ( in)…– It’s ( not) worth …– Have difficult ( in) …

*
Ví dụ về một trong những động trường đoản cú + V_ing

– It’s a waste of time/ money …– Spend/ waste time/money …– Be/ get used lớn …– Be/ get accustomed lớn …– Do/ Would you mind … ?– be busy doing something– What about … ? How about …?– Go + V-ing ( go shopping, go swimming… )

B. Dạng to V.

1. Phương pháp dùng To-infinitive:

Verb + to lớn V

Những cồn từ sau được theo sau trực tiếp vị to-infinitive: agree, appear, arrange, attempt, ask, decide, determine, fail, endeavour, happen, hope, learn, manage, offer, plan, prepare, promise, prove, refuse, seem, tend, threaten, try, volunteer, expect, want,…Ex:– She agreed khổng lồ pay $50.– Two men failed to lớn return from the expedition.– The remnants refused to lớn leave.– She volunteered to lớn help the disabled.– He learnt to lớn look after himself.

Verb + how/ what/ when/ where/ which/ why + khổng lồ V

Những hễ từ thực hiện công thức này là: ask, decide, discover, find out, forget, know, learn, remember, see, show, think, understand, want lớn know, wonder…Ex:– He discovered how to open the safe.– I found out where lớn buy fruit cheaply.– She couldn't think what lớn say.– I showed her which button to lớn press.

Xem thêm: Phát Biểu Nguyên Lí Lơ Sa-Tơ-Li-Ê, Phát Biểu Nguyên Lí Lơ Sa

Verb + Object + to V

Những động từ theo công thức này là: advise, allow, enable, encourage, forbid, force, hear, instruct, invite, order, permit, persuade, request, remind, train, urge, want, tempt…Ex:– These glasses will enable you to see in the dark.– She encouraged me to try again.– They forbade her khổng lồ leave the house.– They persuaded us to go with them.

C. Một số trong những từ đi thuộc cả V_ing cùng To V.

Stop V-ing: dừng làm cái gi (dừng hẳn)Stop to lớn V: giới hạn lại để triển khai việc gì

Ex:Stop smoking: dừng hút thuốc.Stop khổng lồ smoke: dừng lại để hút thuốc

Remember/forget/regret khổng lồ V: nhớ/quên/tiếc đã phải làm gì (ở lúc này – tương lai)Remember/forget/regret V-ing: nhớ/quên/tiếc đã làm gì (ở vượt khứ)

Ex:– Remember khổng lồ send this letter (hãy nhớ giữ hộ bức thư này)– Don’t forget khổng lồ buy flowers (đừng quên thiết lập hoa nhé)– I regret lớn inform you that the train was cancelled (tôi hết sức tiếc phải cung cấp thông tin – đến anh rằng chuyếntàu đã biết thành hủy)– I paid her $2. I still remember that. I still remember paying her $2. (tôi nhớ sẽ trả cô ấy 2 đô la rồi)

Try lớn V: cố gắng làm gìTry V-ing: thử làm gì

Ex:– I try to lớn pass the exam. (tôi nỗ lực vượt qua kỳ thi)– You should try unlocking the door with this key. (bạn đề nghị thử open với loại khóa này)

Like V-ing: Thích làm gì vì nó thú vị, hay, cuốn hút, làm cho để thường xuyên thức.

Xem thêm: Phân Biệt Sinh Sản Vô Tính Và Hữu Tính Và Sinh Sản Vô Tính Ở Sinh Vật

Like khổng lồ do: làm việc đó vày nó là xuất sắc và yêu cầu thiết

Ex:– I like watching TV.– I want khổng lồ have this job. I lượt thích to learn English.

Need khổng lồ V: cần làm gìNeed V-ing: cần được gia công gì (= need to lớn be done)

Ex:– I need to lớn go khổng lồ school today.– Your hair needs cutting. (= your hair needs lớn be cut)