Saccarozo có làm mất màu nước brom không

     

Câu 63. Nhiệt phân trọn vẹn 16,8 gam NaHCO3 thu được m gam Na2CO3. Cực hiếm của m là

A.

Bạn đang xem: Saccarozo có làm mất màu nước brom không

10,6. B. 13,2. C. 12,4. D. 21,2.

Câu 64. Đốt cháy hoàn toàn một lượng xenlulozơ đề nghị vừa đầy đủ 2,24 lít O2, thu được V lít CO2. Các khí đềuđo làm việc đktc. Quý giá của V là

A. 1,12. B. 3,36. C. 4,48. D. 2,24.

Câu 65. Sắt kẽm kim loại nào sau đây chức năng với dung dịch FeCl3, nhưng không tác dụng cùng với dung dịchHCl?

A. Cu. B. Ag. C. Al. D. Fe.

Câu 66. Gồm bao nhiêu tơ phân phối tổng hợp trong những tơ: policaproamit, tơ tằm, tơ xenlulozơ axetat, tơ visco,

nilon-6,6?

A. 3. B. 2. C. 4. D. 1.

Câu 67. Triển khai phản ứng nhiệt nhôm hoàn toàn Fe2O3, nhận được 2,52 gam Fe. Trọng lượng Al đã thamgia phản bội ứng là

A.0,81 gam. B. 2,43 gam. C. 1,08 gam. D. 1,215 gam.

Câu 68. Đốt cháy hoàn toàn 9 gam etylamin thu được sản phẩm có đựng V lít khí N2 (đktc). Quý hiếm của V là

A. 3,36. B. 2,24. C. 1,12. D. 4,48.

Câu 69. X, Y, Z là 3 este phần lớn mạch hở cùng không đựng nhóm chức không giống (trong kia X, Y đều đối chọi chức, Z

hai chức). Đun rét 19,28 gam tất cả hổn hợp E cất X, Y, Z với hỗn hợp NaOH toàn vẹn thu được F chỉ chứa2 muối bột có tỷ lệ số mol 1 : 1 và tất cả hổn hợp 2 ancol hầu như no, tất cả cùng số nguyên tử cacbon. Dẫn toàn cục hỗnhợp 2 ancol này qua bình đựng na dư thấy khối lượng bình tăng 8,1 gam. Đốt cháy toàn bộ F thu đượcCO2, 0,39 mol H2O và 0,13 mol Na2CO3. Phần trăm cân nặng của este tất cả khôi lượng phân tử nhỏ dại trongE là

A.3,78%. B.

Xem thêm: Miêu Tả Cảnh Biển Nha Trang Hay Nhất, Ngắn Gọn, Tả Về Cảnh Biển Nha Trang (Hay Nhất)

3,92%. C.3,84%. D.3,96%.

Câu 70. Hòa tan trọn vẹn 11,2 gam hỗn hợp Cu, Mg, fe vào 200 gam dung dịch gồm KNO3 6,06% vàH2SO4 16,17%, thu được hỗn hợp X chỉ chứa muối trung hòa - nhân chính của sắt kẽm kim loại và tất cả hổn hợp khí Y (trong đóH2 chiếm 2,7778% khối lượng). Cho 1 lượng KOH (dư) vào X, thu được kết tủa Z. Nung Z trongkhông khí đến cân nặng không thay đổi được 16 gam hóa học rắn. Nồng độ phần trăm của FeSO4 trong X tất cả giátrị gần nhất với mức giá trị như thế nào sau đây?

A. 4,38%. B. 4,39%. C. 4,37%. D. 4,36%.

Câu 71. Este hai chức, mạch hở X tất cả công thức phân tử C6H6O4 cùng không tham gia phản ứng tráng bạc.X được tạo ra thành từ ancol Y cùng axit cacboxyl Z. Y ko phản ứng cùng với Cu(OH)2 ở đk thường; khiđun Y với H2SO4 sệt ở 170°C không tạo nên anken. Thừa nhận xét nào dưới đây đúng?

A.Chất Z không gia nhập phản ứng tráng bạc. B. Hóa học X gồm mạch cacbon phân nhánh. B. Chất X có mạch cacbon phân nhánh. C. Chất Y có nhiệt độ sôi cao hơn ancol etylic.

D. Phân từ chất Z có số nguyên tử hiđro bằng số nguyên tử oxi.

Câu 72. Hỗn hợp E gồm axit panmitic, axit oleic cùng triglixerit Y có tỉ trọng mol khớp ứng là 3 : 2 : 1. Đốtcháy hoàn toàn m gam E chiếm được CO2 với 1,98 mol H2O. Khía cạnh khác, m gam E tính năng vừa đủ với 0,12

mol NaOH vào dung dịch, nhận được glixerol với dung dịch chỉ đựng a gam hỗn hợp hai muối. Quý hiếm củaa là

A.34,53. B. 34,92. C. 35,31. D. 34,14.

Câu 73. Hòa tan hoàn toàn 8,66 gam các thành phần hỗn hợp X gồm Mg, Fe3O4 với Fe(NO3)2 bởi dung dịch đựng hỗnhợp gồm 0,52 mol HCl cùng 0,04 mol HNO3 (vừa đủ), thu được hỗn hợp Y cùng 0,05 mol tất cả hổn hợp khí Zgồm NO và H2 tất cả tỉ khối hơi đối với H2 là 10,8. Cho dung dịch Y tính năng với dung dịch NaOH dư, lọckết tủa nung trong không khí mang đến đến trọng lượng không đổi thu được 10,4 gam chất rắn. Những phản ứngxảy ra hoàn toàn. Phần trăm trọng lượng Fe(NO3)2 vào X là

A. 31,18%. B. 37,41%. C. 41,57%. D. 33,26%.

Câu 74. Triển khai các thí nghiệm sau:

(1) mang đến hỗn hợp tất cả 2a mol Na với a mol Al vào số lượng nước dư.(2) cho a mol bột Cu vào dung dịch chứa a mol Fe2(SO4)3.

(3) mang lại dung dịch chứa a mol KHSO4 vào dung dịch cất a mol NaHCO3.(4) đến dung dịch cất a mol BaCl2 vào dung dịch đựng a mol CuSO4.(5) mang đến dung dịch cất a mol Fe(NO3)2 vào dung dịch chứa a mol AgNO3.(6) đến a mol Na2O vào dung dịch cất a mol CuSO4.

Sau khi kết thúc thí nghiệm, số trường đúng theo thu được dung dịch đựng hai muối hạt là

A. 2. B. 3. C. 4.

Xem thêm: Tết Là Gì Bố Ơi Mẹ Thích Gì Hả Bố? Bố Ơi! Mình Đi Đâu Thế

D. 1.

Câu 75. Mang lại sơ đồ gửi hóa: X →+Y

Z→+Y

T →+X

Z →+E

BaCO3. Biết X (xút ăn da), Y,Z, E là những hợp chất khác nhau; từng mũi thương hiệu ứng với cùng một phương trình chất hóa học của bội nghịch ứng giữa haichất tương ứng. Những chất T, E thỏa mãn nhu cầu sơ đồ dùng trên thứu tự là