SELECT LÀ GÌ

     
C1C21

Câu lệnh SELECT (mang nghĩa lấy dữ liệu xuất xắc câu lệnh truy nã vấn) trong SQL trả về một tập tác dụng các bạn dạng ghi từ một hoặc các bảng.

Bạn đang xem: Select là gì


Nó được sử dụng để mang dữ liệu từ 1 hoặc nhiều bảng trong đại lý dữ liệu, SELECT là lệnh hay được dùng nhất của ngôn từ sửa đổi dữ liệu (tiếng Anh: Data Manipulation Language - DML). Trong việc tạo thành câu tróc nã vấn SELECT, người sử dụng phải đưa ra bộc lộ cho phần đông dữ liệu bạn muốn lấy ra chứ không chỉ ra những hành vi vật lý nào cần phải thực hiện để lấy ra công dụng đó. Hệ thống cơ sở dữ liệu, hay chính xác hơn là bộ tối ưu hoá câu truy vấn vấn (tiếng Anh: query optimizer) đang dịch tự câu truy vấn sang planer truy vấn buổi tối ưu.


Những từ khóa liên quan tới SELECT bao gồm:


FROM dùng để làm chỉ định dữ liệu sẽ được kéo ra từ đều bảng nào, và các bảng đó quan hệ với nhau như thế nào.WHERE điều kiện để liên kết các bảng hoặc điều kiện để đưa những thuộc tính từ bảng from.GROUP BY dùng để kết thích hợp các bản ghi có những giá trị liên quan với nhau thành các thành phần của một tập hợp nhỏ hơn các bản ghi.HAVING dùng để xác định những phiên bản ghi nào, là tác dụng từ từ khóa GROUP BY, sẽ được lấy ra.ORDER BY dùng làm xác định dữ liệu lấy ra sẽ được bố trí theo gần như cột nào.

Xem thêm: Oimeoi Là Gì ? Buh Confessions

Ví dụSửa đổi

Bảng "T"Câu truy vấnKết quả
a
2b
SELECT * FROM T;C1C21
a
2b
C1C21
a
2b
SELECT C1 FROM T;C11
2
C1C21
a
2b
SELECT * FROM T WHERE C1 = 1;C1C21
a

Cho một bảng T, câu truy nã vấn SELECT * FROM T; đang trả về hiệu quả là tất cả các thành phần của toàn bộ các bạn dạng ghi vào bảng T.

Với cùng bảng đó, câu tróc nã vấn SELECT C1 FROM T; đã trả về toàn bộ các thành phần của trường (cột) C1 của toàn bộ các phiên bản ghi vào bảng T Theo thuật ngữ Đại số quan hệ, một projection đã có được thực hiện.

Xem thêm: Điện Thoại Nghe Nhạc Hay Nhất 2017, Top 5 Nội Dung Cho Tag #Điện Thoại Nghe Nhạc

Cũng bạn dạng đó, câu truy vấn SELECT * FROM T WHERE C1 = 1; đã trả về công dụng là tất cả các thành phần của tất cả các phiên bản ghi có mức giá trị của ngôi trường (cột) C1 bởi "1" Theo thuật ngữ Đại số quan hệ, một selection được tiến hành vì đã tất cả từ khóa WHERE.

SQLInsert (SQL)Update (SQL)Delete (SQL)Join (SQL)

Tham khảoSửa đổi


*
Reply
*
6
*
0
*
phân chia sẻ