TÌM SỐ CHỈ CỦA AMPE KẾ

     

- Ampe kế mắc thông suốt với điện trở R, nhằm đo cái điện chạy qua nó, số chỉ của ampe kế là cường độ cái điện chạy qua R.

Bạn đang xem: Tìm số chỉ của ampe kế

- Vôn kế mắc song song với điện trở R, để đo hiệu điện thế hai đầu năng lượng điện trở R, số chỉ của vô kế là hiệu điện cố kỉnh hai đầu R.

Lưu ý:

+ Nếu năng lượng điện trở của vôn kế không phải rất to lớn (bằng vô cùng) thì cái điện vẫn chạy qua vôn kế V nên không thể vứt đoạn mạch chứa vôn kế được.

+ ví như ampe kế có điện trở đáng kể thì xem ampe kế như một năng lượng điện trở.

Ví dụ 1:Cho đoạn mạch điện như hình vẽ. Trong đó các năng lượng điện trở R1= 2Ω, R2= 3Ω, R3= 6Ω, những ampe kế bao gồm điện trở không đáng kể. Hiệu điện chũm giữa nhì đầu đoạn mạch UAB= 6V. Tìm kiếm số chỉ của các ampe kế.

*

Hướng dẫn:

Gọi C là giao điểm của (R2, R3), D là giao điểm của (R1, R2)

Vì ampe kế tất cả điện trở không đáng chú ý nên:

+ A và C bao gồm cùng điện ráng → chập C cùng A lại.

+ B với D có cùng điện cố gắng → chập D và B lại.

Mạch năng lượng điện được vẽ lại như sau:

*
*

Ta có: (R1// R2// R3)

*
*
*

Số chỉ ampe kế 1: I = I1+ IA1⇒ IA1= I - I1= 3A

Số chỉ ampe kế 2: I3+ IA2= I ⇒ IA2= I - I3= 5A

Ví dụ 2:Cho đoạn mạch năng lượng điện như hình vẽ. Trong những số đó các điện trở R1= 40Ω, R2= 40Ω, R3= 30Ω, R4= 40Ω, ampe kế tất cả điện trở không đáng kể, cường độ mẫu điện chạy vào mạch bao gồm I = 1,2 A. Search số chỉ của những ampe kế và cường độ chiếc điện qua từng trở.

*

Hướng dẫn:

Gọi C là giao điểm của (R2, R3); D là giao điểm của (R1, R2)

Vì những ampe kế gồm điện trở không đáng chú ý nên:

+ A và C gồm cùng điện cố gắng → chập C và A lại.

+ B và D có cùng điện cụ → chập D và B lại.

Mạch năng lượng điện được vẽ lại như sau:

*
*

Ta có: <(R1// R2)> // R3

*

⇒ U = I.RAB= 1,2.20 = 24V

*

Mà I = I124+ I3⇒ I124= I - I3= 1,2 - 0,8 = 0,4A = I4= I12

u12= I12.R12= 0,4.20 = 8V

*

Để tra cứu số chỉ ampe kế ta phụ thuộc mạch ban đầu: I = I1+ IA⇒ IA= I - I1= 1,2 - 0,2 = 1A

Ví dụ 3:Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. R1= 12Ω, R2= 6Ω, R3= R4= 4Ω, UAB= 18V. Biết điện trở của ampe kế và dây nối không xứng đáng kể. Search số chỉ của những ampe kế.

*

Hướng dẫn:

Gọi C là giao điểm của (R2, R3), D là giao điểm của (R1, R2), E là giao điểm của (R1, R4, A1). Vì E với C có cùng điện vắt → chập C và E lại, B với D tất cả cùng điện nỗ lực → chập D với B lại.

Mạch điện được vẽ lại như sau:

*
*

Ta có:

*

⇒ R123= 2Ω ⇒ RAB= R4+ R123= 6Ω

*

⇒ U4= I4.R4= 3.4 = 12V ⇒ U123= U - U4= 6V

*
*

Số chỉ ampe kế 1: I4= I1+ IA1⇒ IA1= I4- I4= 2,5A

Số chỉ ampe kế 2: I3+ IA2= I ⇒ IA2= I - I3= 1,5A

Ví dụ 4:Cho mạch điện như hình vẽ. R1= R2= 8Ω, R3= 12Ω, R4= 24Ω, R5= 1,2Ω, RA = 0, UAB= 24V. Tính:

*

a. Điện trở tương tự của đoạn mạch.

b. Cường độ cái điện qua các điện trở.

c. Số chỉ ampe kế.

Xem thêm: Viết Thư Thăm Hỏi Và Chúc Mừng Năm Mới, Viết Thư Cho Ông Bà Nhân Dịp Năm Mới 2022

Hướng dẫn:

Gọi C là giao điểm của (R1, R2), D là giao điểm của (R3, R4)

Vì ampe kế bao gồm điện trở không đáng kể cần C và D gồm cùng điện vậy → chập C với D lại.

Mạch năng lượng điện được vẽ lại như sau:

a. Ta có: <(R1// R3) nt (R2// R4)> nt R5

*
*
*
*

→ R = R13+ R24+ R5= 4,8 + 6 + 1,2 = 12Ω

b.

*

⇒ I13= I24= I5= I = 2A

*

Cường độ cái điện qua R1và R3:

*

Cường độ cái điện qua R2và R4:

*

c. Giả sử chiều mẫu điện chạy qua ampe kế gồm chiều tự C mang lại D (như hình vẽ). Lúc ấy tại nút C ta có: I1= IA+ I2⇒ IA= I1- I2= 1,2 - 1,5 = -0,3A . Dấu " - " chứng chỏ rằng: mẫu điện yêu cầu chạy từ D đến C cùng số chỉ của ampe kế là 0,3A.

*

Ví dụ 5:Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ: trong các số ấy R1= 8Ω, R2= 12Ω, R3= 3Ω, R5= 4Ω. R4là trở thành trở. Biết UAB= 34V với RV khôn xiết lớn.

*

1. Cùng với R4= 3Ω. Tính:

a. RAB.

b. Cường độ chiếc điện ở mạch chính.

c. Số chỉ vôn kế. Rất dương Vôn kế đề xuất nối cùng với điểm nào?

2. Điều chỉnh R4để (V) chỉ 0V. Tính R4.

Hướng dẫn:

Vì vôn kế tất cả điện trở rất to lớn nên loại điện không chạy qua vôn kế. Mạch năng lượng điện được vẽ lại như sau:

1. Với R4= 3Ω.

a) Ta có: R5nt <(R1nt R2) // (R3nt R4) >

R12= R1+ R2= 18Ω, R34= R3+ R4= 6Ω

*

→ R = R5+ R1234= 4 + 4,5 = 8,5Ω

b. Cường độ cái điện vào mạch chính:

*
*

c. I5= I1234= I = 4A → U5= I5.R5= 4.4 = 16V ⇒ U1234= U - u5= 18V

*

Từ mẫu vẽ ta có: UMN= UMC+ UCN= -R1I1+ R3I3= -6.1 + 3.3 = 3V

Mà: buộc phải cực dương của (V) mắc với M và cực âm mắc cùng với N.

2. Điều chỉnh R4để (V) chỉ 0V

Ta có: UMN= UMC+ UCN= – UCM+ UCN= 0 ⇒ UCM= UCN⇔ I1R1= I3R3(1)

Mặt khác: UMN= UMB+ UBN= UMB– UNB= 0 ⇒ UMB= UNB⇔ I1R2= I3R4(2)

Lấy (1) chia (2) ta được:

*

: mạch cầu cân bằng.

Ví dụ 6:Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. R1= R2= R3= R4= R5= 10Ω, UAB= 30V, RA = 0. Tìm:

*

a. RAB.

b. Cường độ chiếc điện qua các điện trở.

c. Số chỉ Ampe kế

Hướng dẫn:

Gọi C là giao điểm của (R2, R4, R5), D là giao điểm của (R1, R3, R4)

Vì ampe kế bao gồm điện trở không xứng đáng kể nên B cùng C có cùng điện ráng → chập C và B lại (dòng điện không chạy qua R5nên I5= 0) . Mạch năng lượng điện được vẽ lại như sau:

*
*

a) Ta có: <(R3// R4) nt R1> // R2

*

b)

+ Ta gồm U134= U2= UAB= 30V

+ dòng điện chạy qua đoạn R2:

*

+ mẫu điện chạy qua đoạn R1– R34:

*

Lại có: I1= I34= I134= 2A nên: U34= UAB– U1= UAB– I1R1= 30 – 2.10 = 10V

Vì U3= U4= U340 = 10V, cơ mà R3= R4= 10Ω

*

c) Để tra cứu số chỉ ampe kế A ta nên tìm I2và I4, kế tiếp xác định chiều của I4rồi suy ra số chỉ của A.

Xem thêm: Tải Tiếng Họa Mi Hót Mp3 - 35 Phút Mỗi Ngày Luyện Giọng Họa Mi Hót Hay Nhất

Ta có: I1> I3nên từ bỏ mạch gốc, ta thấy tại D cái qua I4phải tất cả chiều từ D mang lại C vậy I2và I4qua rã qua A nên: IA= I2+ I4= 3 + 1 = 4 A.